PROGRAMOS „Michelin kuponas – 2019 m. versija – naudotojai“

(toliau – sąlygos)

 

§1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Programos „Michelin kuponas – 2019 m. versija – naudotojai“ (toliau – „programa“) organizatorius yra „Publicis Sp. z o.o.“, kurios būstinė yra Varšuvoje adresu ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registrą Varšuvos miesto apylinkės teismo XIII ūkio skyriaus KRS numeriu 0000019700, PVM mokėtojo kodas 521-012-09-02 , įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas 101 483,20 zlotų (toliau – „Organizatorius“).
 2. Programa yra rengiama Organizatoriaus, gavusio pavedimą iš bendrovės „Michelin Polska S.A.“, kurios buveinė Olštyne (adresu ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn), į Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registrą įrašytos Olštyno rajoninio teismo VIII ūkio skyriaus KRS numeriu 0000163137, PVM mokėtojo kodas 739-020-38-25, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas 979 920 576,00 zlotai, įmokėtas visas (toliau – „Michelin“).
 3. Programa organizuojama Lietuvos teritorijoje.
 4. Programa yra rengiama nuo 2019 m. birželio 3 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
 5. Programos tikslas yra populiarinti naujas „Michelin“ sunkvežimių padangas iš oficialaus „Michelin“ pasiūlymo Lietuvos teritorijoje, kurių sąrašas yra pateiktas šių sąlygų Priede Nr. 1 (toliau – „Michelin“ padangos).
 6. Dalyvavimo Programos taisyklės nustatytos Programos Sąlygose.
 7. Dalyvavimas Programoje yra savanoriškas ir kartu reiškia sutikimą su Sąlygų nuostatomis. Naudotojas šalinamas iš Programos, jeigu savo veiksmais pažeidžia Sąlygas, gerus papročius arba visuomenės gyvenimo taisykles.
 8. Programos tikslas nėra užkirsti kelią patekti į rinką kitiems subjektams, parduodantiems gaminius, kurie pagal rūšį atitinka „Michelin“ siūlomus gaminius, ypač dalyvavimo Programoje sąlygos niekaip nesiejamos su kitų subjektų gaminių pirkimu vykstant Programai ar jai pasibaigus.

§2. NAUDOTOJAI

 1. Programoje gali dalyvauti tik verslininkai – ekonominę veiklą vykdantys fiziniai asmenys, juridiniai asmenys bei organizaciniai vienetai, kurie nėra juridiniai asmenys, pagal įstatymus turintys teisinį veiksnumą, kurie vykdo ekonominę veiklą Lietuvos teritorijoje, kurie yra užregistruoti svetainėje „MyAccount Michelin“ adresu https://myaccount.michelin.eu (toliau – svetainė „MyAccount“) ir kurie Programos vykdymo metu savo vardu perka „Michelin“ padangas pasirinktose „Michelin“ padangų pardavimo vietose (toliau – pardavimo vietos), kurie taip pat teikia serviso paslaugas ir kurių sąrašas yra pateiktas interneto puslapyje www.programa.transport.michelin.lt – naudotojams Lietuvoje (toliau – www tinklalapis), toliau kartu vadinami „naudotojais“ arba kiekvienas atskirai – „naudotoju“).
 2. Programoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir „Michelin“ darbuotojai bei atstovai, įskaitant prekybos atstovus, taip pat minėtų asmenų šeimos nariai. Šeimos nariais laikomi tėvai, seneliai, vaikai, vaikaičiai, broliai ir seserys, sutuoktiniai, brolių ir seserų sutuoktiniai, sutuoktinių tėvai, pusbroliai ir pusseserės bei asmenys, su kuriais sieja įvaikinimo santykiai.
 3. „Michelin“ ir Organizatorius nėra atsakingi už naudotojo neteisingų ar neišsamių duomenų pateikimą registruojantis www tinklalapyje.
 4. Programos naudotojai sutinka dėl to, kad tretieji asmenys turės galimybę patikrinti jų statusą svetainėje „MyAccount“.
 5. Programoje dalyvaujantys naudotojai turi teisę įsigyti „Michelin“ padangų pagal Programos sąlygas tik vykdydami savo ūkinę veiklą.

§3. PROGRAMOS TAISYKLĖS

 1. Kad galėtų dalyvauti Programoje, 2 skirsnyje nurodytas sąlygas atitinkantis asmuo turi:
  1. Programos vykdymo metu prisijungti www tinklalapyje ir susipažinti bei sutikti su Programos sąlygomis, pažymėdamas www tinklalapyje atitinkamą langelį;
  2. nuo 2019-06-03 iki 2019-08-31 įsigyti pardavimo vietoje bent 1 „Michelin“ padangą.
 2. Kaskart įsigijus „Michelin“ padangą, kuri bus patvirtinta Organizatoriaus tarpininkaujant Pardavimo vietai (t. y. atitiks 2 skirsnio 1 p. nurodytas sąlygas), naudotojui bus suteikta garantija dėl serviso paslaugų, kuriomis jis galės pasinaudoti toje pačioje Pardavimo vietoje, kurioje įsigijo „Michelin“ padangą (-as) (toliau – „Garantija“).
 3. Garantija bus suteikta elektroniniu būdu / el. laišku, kuris bus išsiųstas naudotojo adresu, nurodytu svetainėje „MyAccount“.
 4. Atitinkamų pardavimų vietų teikiamos garantijos vertė sieks:
  1. 25 (dvidešimt penkis) eurus už kiekvieną 22,5 colio „Michelin“ padangą, įsigytą nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d.;
  2. 35 (trisdešimt penkis) eurus už kiekvieną 22,5 colio „Michelin“ padangą, įsigytą nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.;
  3. 15 (penkiolika) eurų už kiekvieną kito dydžio „Michelin“ padangą, įsigytą nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d.;
  4. 25 (dvidešimt penkis) eurus už kiekvieną kito dydžio „Michelin“ padangą, įsigytą nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
 5. Kiekvienam naudotojui garantijų suma kaupiama kiekvienoje pardavimo vietoje atskirai.
 6. Visa naudotojo turimų garantijų vertė atitinkamoje pardavimo vietoje sudaro bendrąją sumą (toliau – bendroji suma), kurią naudotojas gali panaudoti toje pardavimo vietoje siūlomoms pagal Programą kompensuojamoms serviso paslaugoms, kurių sąrašas pateiktas šių sąlygų Priede Nr. 2 (toliau – „serviso paslaugos“ arba „serviso paslauga“).
 7. Naudotojo bendrąją sumą, sukauptą pas atitinkamą atstovą, apriboja iš to atstovo įsigytų „Michelin“ padangų skaičius. Naudotojas gali panaudoti bendrąją sumą per kelis kartus (bet neviršydamas bendrosios sumos) nuo 2019-07-01 iki 2019-09-30.
 8. Naudotojui pasinaudojus paslauga atitinkamoje serviso atlikimo vietoje, garantija virsta kuponu (toliau – kuponas), kuris yra mokėjimo priemonė už suteiktą serviso paslaugą su sąlyga, kad Organizatorius teigiamai įvertins pardavimo vietos pateiktą serviso paslaugos sąskaitą faktūrą.
 9. Skirto kupono vertė skaičiuojama kaip bendroji patvirtintų operacijų, nurodytų serviso paslaugos sąskaitoje faktūroje, verčių suma, jei taip skaičiuojama vertė neviršija atitinkamo naudotojo bendrosios sumos, sukauptos sąskaitos faktūros tikrinimo metu. Tuo atveju, jei kupono vertė viršys naudotojo sukauptą bendrąją sumą, kupono suma bus laikoma naudotojo sukaupta bendroji suma.
 10. Pranešimas apie skirtą kuponą naudotojui bus išsiųstas el. paštu svetainėje „MyAccount“ nurodytu adresu.
 11. Naudotojas galės atsisiųsti kupono kopiją PDF formatu prisijungęs www tinklalapyje.
 12. Naudotojui pasinaudojus serviso paslauga atitinkamoje pardavimo vietoje, šio naudotojo bendroji suma bus sumažinta skirto kupono verte.
 13. Nepasinaudojus visa bendrąja suma per 7 p. nurodytą terminą, nepanaudota sumos dalis bus prarasta, t. y. ji negalės būti iškeista į kuponą.
 14. Tuo atveju, jei laikotarpiu nuo 2019-07-01 iki 2019-09-30 serviso paslaugų užsakymas viršija naudotojo turimą bendrąją sumą, užsakytos serviso paslaugos vertės dalį, kuri viršija turimą bendrąją sumą, atstovas ir naudotojas gali padengti kitokiu būdu (ne kuponu), pvz., grynaisiais arba mokėjimo kortele.
 15. Pardavimo vieta prisiima visą atsakomybę už serviso paslaugos suteikimą pagal kuponą ir privalo tinkamai dokumentuoti operaciją naudojant kuponą. Organizatorius praneša, kad pagal mokesčių įstatymo nuostatas pajamas gaunantis ekonominės veiklos subjektas turi mokėti nuo tokių pajamų mokesčius. Naudotojai, kurių Programoje gauta nauda yra laikytina pajamomis iš ekonominės veiklos, privalo mokėti pajamų mokestį pagal jiems taikomas ekonominės veiklos apmokestinimo nuostatas. Kilus abejonių, Organizatorius praneša, kad naudotojams nebus teikiami jokie dokumentai su mokestine informacija.
 16. Naudotojas neturi teisės reikalauti išmokėti bendrąją sumą grynaisiais arba bet kokiomis prekėmis ar paslaugomis, išskyrus pardavimų vietos, kurioje yra kaupiama bendroji suma, siūlomas serviso paslaugas.
 17. „Michelin“ pasilieka teisę kreiptis į nepriklausomą audito įmonę, kad ji patikrintų dalyvavimo kuponų programoje sąlygas.

§4. SKUNDŲ TEIKIMAS

 1. Skundai dėl programos eigos gali būti teikiami adresu: Publicis Sp. z o.o., ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, prirašant „Michelin kuponas – 2019 m. versija – naudotojai“ iki 2019-10-14.
 2. Skunde būtina nurodyti skundą teikiančio asmens vardą ir pavardę, tikslų adresą korespondencijai gauti bei aprašyti ir nurodyti skundo priežastis.
 3. Reklamacijas Organizatorius išnagrinėja per 7 dienas nuo jų gavimo dienos.
 4. Naudotojui apie organizatoriaus sprendimą pranešama registruotuoju laišku, siunčiamu naudotojo skunde nurodytu adresu, per 7 dienų nuo skundo išnagrinėjimo dienos.

§5. ASMENS DUOMENYS

 1. Naudotojų asmens duomenys, pateikti registracijos metu, bus tvarkomi asmens duomenų valdytojo pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, gavus dėl to naudotojo sutikimą, programos vykdymo tikslais, įskaitant garantijos ir serviso paslaugos, į kurią naudotojas turi teisę Programos sąlygomis, suteikimą ir galimų skundų nagrinėjimą, kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.
 2. Naudotojų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tikslais, susijusiais su teisėtais asmens duomenų valdytojo interesais, t. y. informacijos archyvavimo tikslais (įrodymams), jei atsirastų teisinis poreikis įrodyti faktus, siekiant pateikti ar pagrįsti reikalavimą ar apsiginti nuo galimų ieškinių, taip pat siekiant ištirti klientų pasitenkinimą ir nustatyti paslaugų kokybę, kaip numatyta Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatose, t. y. 6 str. 1 d. f).
 3. Naudotojas taip pat gali sutikti gauti registracijos metu pateiktu el. pašto adresu „Michelin“ komercinę informaciją, kaip numatyta Įstatymo dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 1 d. 10 p.
 4. Asmens duomenų valdytojas yra „Michelin Polska S.A.“, kurios buveinė Olštyne, ul. Leonharda g. 9, 10-454 Olsztyn, Olštyno m. apylinkės teismo registruota Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registre KRS numeriu 0000163137.
 5. Asmens duomenų apsaugos inspektoriaus kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas zofia.ramus@michelin.com, tel. Nr. +48 601 629 425.
 6. Naudotojų asmens duomenys bus saugomi visą programos laikotarpį, įskaitant laikotarpį, reikalingą galimiems skundams nagrinėti, arba tol, kol naudotojas nepareiškia prieštaravimo dėl jo duomenų tvarkymo arba kol jis neatšaukia sutikimo dėl savo asmens duomenis tvarkymo.
 7. Kad dalyvautų programoje, naudotojas pateikia savo asmens duomenis laisva valia, tačiau tai yra būtina siekiant joje dalyvauti.
 8. Be to, „Michelin“ praneša, kad naudotojų asmens duomenys gali būti atskleidžiami remiantis atitinkamu susitarimu dėl asmens duomenų perdavimo tvarkyti įmonei „Publicis Sp. z o.o.“, kurios buveinė Varšuvoje (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), pirmiau nurodytais atvejais ir tikslais.
 9. Asmens duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.
 10. Dėl asmens duomenų nepriimami jokie automatizuoti sprendimai, asmens duomenys nebus profiliuojami.
 11. „Michelin“ informuoja apie šias naudotojų teises, susijusias su jų asmens duomenų tvarkymu:
  1. teisę į prieigą prie savo asmens duomenų ir jų kopijos gavimą;
  2. teisę pataisyti savo duomenis;
  3. teisę pašalinti duomenis, jei naudotojas mano, kad nėra pagrindų, kuriais remdamasi „Michelin“ tvarkytų jo duomenis;
  4. teisę apriboti duomenų tvarkymą – naudotojas gali reikalauti, kad „Michelin“ apribotų duomenų tvarkymą, t. y., kad duomenys būtų tik saugomi, o bet kokia veikla būtų suderinta su naudotoju, jei jis mano, kad „Michelin“ turimi duomenys yra neteisingi arba tvarkomi be teisinio pagrindo, ar nenori, kad duomenys būtų pašalinti, nes jų reikia reikalavimų pateikimui, pagrindimui ar ginimui arba jų reikia prieštaravimo pateikimo laikotarpiu;
  5. teisę į duomenų perdavimą, t. y. gauti iš „Michelin“ visuotinai naudojamu mašininio skaitymo formatu struktūrizuotus naudotojo asmens duomenis, pateiktus „Michelin“ dalyvaujant Programoje, taip pat reikalauti, kad „Michelin“ persiųstų duomenis tiesiogiai kitam naudotojo nurodytam subjektui, jei tai techniškai įmanoma;
  6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu dėl ypatingos naudotojo situacijos, nebent „Michelin“ įrodytų, kad duomenų tvarkymo pagrindai yra viršesni už naudotojo teises arba kad duomenys yra reikalingi „Michelin“ savo reikalavimų pateikimui, pagrindimui ar ginimui;
  7. teisę atsiimti sutikimą bet kuriuo momentu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 12. Be to, „Michelin“ primena apie teisę pateikti skundą duomenų apsaugos inspekcijos pirmininkui arba kitai kompetentingai asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei naudotojas mano, kad su juo susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia įstatymus, įskaitant Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.
 13. Prašymus, susijusius su jūsų teisių vykdymu, siųskite el. pašto adresu zofia.ramus@michelin.com arba skambinkite telefonu +48 601 629 425. „Michelin“ turi teisę imtis veiksmų, kad identifikuotų asmenį, prieš jam naudojantis savo teisėmis.

§6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visus ginčus dėl įsipareigojimų, susijusių su programa, vykdymo sprendžia bendrosios kompetencijos teismas pagal organizatoriaus buveinės vietą.
 2. Programai rengti bei naudotojų teisėms ir pareigoms vertinti taikytina Lenkijos teisė.
 3. Programos taisykles nustato tik Sąlygos ir besąlygiškai galiojantys teisės aktai. Visa populiarinimo ir reklaminė medžiaga yra informacinio pobūdžio.
 4. Vykstant programai, su sąlygomis galima susipažinti organizatoriaus buveinėje, „Michelin Polska S.A.“ Prekybos direkcijos buveinėje Varšuvoje, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, ir www tinklalapyje.
 5. Organizatorius pasilieka teisę keisti sąlygas, atsižvelgdamas į naudotojų turimas teises, pranešęs apie tai www tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki pakeitimų įsigaliojimo dienos.

 

PRIEDAI

 1. Į Programą įtrauktų „Michelin“ padangų sąrašas
 2. Į Programą įtrauktų serviso paslaugų sąrašas

 

1 priedas. Į Programą įtrauktų naujų „Michelin“ padangų sąrašas
 

Protektorius Matmenys CAI Protektorius Matmenys CAI
AGILIS 7/100/16,00 866065 X ONE XDU 455/45/22,50 110985
AGILIS 7,5/100/16,00 374145 X WORKS D 13/90/22,50 175857
X COACH XD 295/80/22,50 528007 X WORKS D 315/80/22,50 909337
X COACH Z 295/80/22,50 856291 X WORKS HD D 13/90/22,50 140737
X ENERGY XF 315/60/22,50 167684 X WORKS HD D 315/80/22,50 817171
X FORCE 2 415/80/685 733132 X WORKS HD Z 13/90/22,50 24128
X FORCE ML 395/90/560 629878 X WORKS HD Z 315/80/22,50 818714
X FORCE ZH 315/80/22,50 668200 X WORKS T 385/65/22,50 315021
X FORCE ZL 275/80/20,00 423311 X WORKS XD 325/95/24,00 477977
X FORCE ZL 335/80/20,00 420813 X WORKS XZ 325/95/24,00 877887
X INCITY HL Z 275/70/22,50 163580 X WORKS Z 13/90/22,50 274977
X INCITY XZU 275/70/22,50 886547 X WORKS Z 295/80/22,50 363450
X INCITY Z 11/90/22,50 406803 X WORKS Z 315/80/22,50 717107
X INCITY Z 305/70/22,50 242671 XD ALL ROADS 315/80/22,50 985218
X LINE ENERGY D 295/60/22,50 714989 XDA 2+ ENERGY 295/80/22,50 712725
X LINE ENERGY D 315/80/22,50 165338 XDE2+ 305/70/19,50 443859
X LINE ENERGY D 315/60/22,50 777127 XDE2+ 305/70/22,50 613656
X LINE ENERGY D2 315/70/22,50 495444 XDE2+ 315/80/22,50 670813
X LINE ENERGY F 385/65/22,50 130553 XDW ICE GRIP 245/70/19,50 110535
X LINE ENERGY F 385/55/22,50 481323 XDW ICE GRIP 265/70/19,50 430299
X LINE ENERGY T 215/75/17,50 430603 XDW ICE GRIP 275/70/22,50 110576
X LINE ENERGY T 235/75/17,50 466076 XDW ICE GRIP 295/80/22,50 111557
X LINE ENERGY T 245/70/17,50 365420 XDW ICE GRIP 315/80/22,50 111548
X LINE ENERGY T 265/70/19,50 305041 XDW ICE GRIP 315/70/22,50 59976
X LINE ENERGY T 445/45/19,50 283767 XDY 12/100/20,00 109958
X LINE ENERGY T 385/65/22,50 452658 XDY 3 12/90/22,50 110831
X LINE ENERGY Z 295/60/22,50 141045 XDY+ 295/80/22,50 698845
X LINE ENERGY Z 315/80/22,50 465757 XFN 2 315/70/22,50 292701
X LINE ENERGY Z 315/70/22,50 952734 XFN 2 385/65/22,50 233696
X LINE ENERGY Z 315/60/22,50 314674 XFN 2 385/55/22,50 249702
X LINE ENERGY Z 355/50/22,50 928196 XFN 2+ 315/80/22,50 91633
X MAXITRAILER 205/65/17,50 980870 XML 325/85/16,00 109683
X MAXITRAILER 255/60/19,50 855852 XML 12/100/20,00 110259
X MULTI D 205/75/17,50 766221 XML 14/100/20,00 109093
X MULTI D 215/75/17,50 346637 XML 395/85/20,00 110510
X MULTI D 225/75/17,50 744200 XML 475/80/20,00 109723
X MULTI D 235/75/17,50 200533 XONE INCITY D 495/45/22,50 705392
X MULTI D 245/70/17,50 473370 XS 14/100/20,00 109260
X MULTI D 265/70/17,50 183637 XS 525/65/20,50 109421
X MULTI D 245/70/19,50 492211 XTA 6/100/9,00 110234
X MULTI D 265/70/19,50 302700 XTA 7,5/100/15,00 110164
X MULTI D 285/70/19,50 778701 XTA 8,25/100/15,00 110130
X MULTI D 11/90/22,50 303274 XTA 2+ ENERGY 445/45/19,50 111884
X MULTI D 12/90/22,50 900871 XTA2 ENERGY 285/70/19,50 203153
X MULTI D 275/80/22,50 551552 XTA2 ENERGY 275/70/22,50 797139
X MULTI D 275/70/22,50 231405 XTE 2+ 215/75/17,50 139124
X MULTI D 295/60/22,50 183666 XTE 2+ 235/75/17,50 151650
X MULTI D 315/70/22,50 889899 XTE 2+ 245/70/17,50 32720
X MULTI D 315/60/22,50 716751 XTE 3 385/65/22,50 162527
X MULTI ENERGY D 315/70/22,50 895252 XTE2 9,5/90/17,50 110939
X MULTI ENERGY Z 315/70/22,50 798717 XTE2 245/70/19,50 470513
X MULTI F 385/65/22,50 354124 XTE2 265/70/19,50 178616
X MULTI F 385/55/22,50 483739 XTE2 285/70/19,50 452895
X MULTI HD D 315/80/22,50 258778 XTE2 425/65/22,50 110459
X MULTI HD D 315/70/22,50 742556 XTY2 265/70/19,50 897096
X MULTI HD Z 295/80/22,50 730547 XTY2 275/70/22,50 25215
X MULTI T 245/70/17,50 460887 XZ ALL ROADS 315/80/22,50 598863
X MULTI T 385/65/22,50 112513 XZA 8,5/90/17,50 116111
X MULTI T2 205/65/17,50 428088 XZA 10/90/17,50 109481
X MULTI T2 215/75/17,50 489407 XZA2 ENERGY 295/80/22,50 110973
X MULTI T2 235/75/17,50 437825 XZA4 14/100/20,00 109298
X MULTI T2 245/70/17,50 381955 XZE2+ 305/70/19,50 84531
X MULTI T2 385/55/22,50 988229 XZH2 R 13/90/22,50 401
X MULTI WINTER T 245/70/17,50 289890 XZL 11/100/16,00 109142
X MULTI WINTER T 385/65/22,50 419618 XZL 255/100/16,00 110650
X MULTI WINTER Z 295/80/22,50 211161 XZL 10/100/20,00 110148
X MULTI Z 205/75/17,50 812426 XZL 11/100/20,00 110062
X MULTI Z 215/75/17,50 188448 XZL 12/100/20,00 110132
X MULTI Z 225/75/17,50 831758 XZL 16/100/20,00 123357
X MULTI Z 235/75/17,50 541269 XZL 335/80/20,00 110247
X MULTI Z 245/70/17,50 452013 XZL 365/85/20,00 109374
X MULTI Z 265/70/17,50 290128 XZL 365/80/20,00 110081
X MULTI Z 245/70/19,50 856711 XZL 395/85/20,00 110013
X MULTI Z 265/70/19,50 953680 XZL 24/100/21,00 110257
X MULTI Z 285/70/19,50 245059 XZL 13/90/22,50 109668
X MULTI Z 11/90/22,50 323213 XZL 445/65/22,50 110142
X MULTI Z 12/90/22,50 522332 XZL 2 395/85/20,00 519331
X MULTI Z 275/80/22,50 507853 XZL+ 14/100/20,00 323281
X MULTI Z 275/70/22,50 183553 XZT 8,5/90/17,50 116115
X MULTI Z 305/70/22,50 674919 XZY 9,5/90/17,50 109890
X MULTI Z 315/70/22,50 719814 XZY 10/90/22,50 110249
X MULTIWAY 3D XDE 295/80/22,50 32054 XZY 3 11/90/22,50 231590
X MULTIWAY 3D XDE 315/80/22,50 196211 XZY 3 385/65/22,50 952153
X MULTIWAY 3D XZE 295/80/22,50 768950 XZY 3 425/65/22,50 985879
X MULTIWAY 3D XZE 315/80/22,50 942658 XZY 3 445/65/22,50 540020
X ONE MAXITRAILER + 455/45/22,50 130572 XZY-2 12/100/20,00 110930
X ONE MULTI D 495/45/22,50 831881 XZY-2 12/90/22,50 110811

 

 

Priedas Nr 2. Į Programą įtrauktų serviso paslaugų sąrašas

 1. Rato nuėmimas / uždėjimas
 2. Padangos montavimas / išmontavimas
 3. Priveržimas dinamometriniu raktu
 4. Permontavimas ant kitos ašies
 5. Rato balansavimas (atsižvelgiant į panaudotus svarelius ir granules)
 6. Padangos protektoriaus gilinimas
 7. Sunkiasvorės transporto priemonės padangų būklės patikra
 8. Slėgio kontrolė ir reguliavimas (atsižvelgiant į inertinių dujų pumpavimą)
 9. Vožtuvų keitimas (atsižvelgiant į ilgintuvus)
 10. Padangos remontas
 11. Stebulės valymas
 12. Ratlankių valymas
 13. Sunkiasvorės transporto priemonės ratų geometrijos patikra