GALUTINIAMS „MICHELIN“ PRODUKTŲ NAUDOTOJAMS SKIRTOS PROGRAMOS „Laimėk daugiau su Michelin“ SĄLYGOS

(toliau – „Sąlygos“)

§ 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Programą „Laimėk daugiau su Michelin“, toliau –  „Programa“, rengia „Publicis Sp. z o.o.“, kurios buveinė yra Varšuvoje, Wołoska g. 9a, 02-586 Varšuva, registruota Varšuvos apylinkės teismo Valstybinio teismų registro XII ūkinio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 0000019700, PVM mokėtojo kodas 521-012-09-02, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 10483,20 zlotų, toliau – „Organizatorius“.
 2. Programą Organizatorius rengia „Michelin Polska S.A.“, kurios buveinė yra Olštyne, Leonharda g. 9, 10-454 Olštynas, registruotos Olštyno apylinkės teismo Valstybinio teismų registro VIII ūkinio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 0000163137, PVM mokėtojo kodas 739-020-38-25, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 979.920.576,00 zlotai, visiškai apmokėtas, toliau –  „Michelin“, užsakymu.
 3. Programa organizuojama Lietuvos teritorijoje.
 4. Programa vyksta nuo 2020-02-01 iki 2020-03-31.
 5. Dalyvavimo programoje tvarką apibrėžia Sąlygos.
 6. Dalyvavimas Programoje yra savanoriškas ir reiškia pritarimą Sąlygų nuostatoms. Dalyvis šalinamas iš Programos, jeigu Organizatoriaus arba Michelin pagrįsta nuomone savo veiksmais pažeidžia įstatymus, Sąlygų nuostatas, gerus papročius ar visuomenės moralės principus.
 7. Organizatorius praneša, kad vadovaujantis mokesčių teisės nuostatomis, pajamų mokesčio už iš ūkinės veiklos gaunamas pajamas mokėtojas yra pajamas gavęs asmuo. Programos dalyviai, kurių iš Programos gautos išmokos pripažįstamos ūkinės veiklos pajamomis, privalo sumokėti pajamų mokestį jų vykdomos ūkinės veiklos apmokestinimo tvarka Organizatorius praneša, kad Programos Dalyviams neteikia jokios su mokesčiais susijusios informacijos.
 8. Programos tikslas nėra trukdyti kitiems subjektams, kurie siūlo prekes, atitinkančias „Michelin“ siūlomus produktus, patekti į rinką, ypač dalyvavimo Programoje sąlygos jokiu būdu nėra susijusios su kitų subjektų produktų pirkimu Programos metu ar jai pasibaigus.

 

§ 2. DALYVIAI

 1. Programa skirta tik verslininkams – ūkinę veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, juridiniams asmenims ir juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, kuriems pagal įstatymą suteikiamas teisnumas, registruotiems „Michelin“ portale „MyPortal“ adresu https://myportal.michelingroup.com  (toliau – „MyPortal portalas”) ir Programos metu savo vardu įsigijusiems „Michelin“ sunkvežimių padangų iš nurodytų „Michelin“ sunkvežimių padangų pardavimo vietų (toliau – „Pardavimo vietos“), teikiančių ir priežiūros paslaugas, kurių sąrašas skelbiamas tinklalapyje  https://programa.transport.michelin.lt (toliau – „WWW tinklalapis“), ir įsipareigojusiems „Michelin“ sunkvežimių padangų programos sąlygomis įsigytas padangas pateikti bandymams, kaip numatyta Sąlygų § 4, toliau kartu vadinami „Dalyviais“, o atskirai – „Dalyviu“.
 2. Programoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir „Michelin“ darbuotojai ir atstovai, įskaitant komercinius atstovus, taip pat šių asmenų šeimos narius. Šeimos nariais laikomi: tiesiosios aukštutinės, žemutinės linijų giminaičiai, broliai ir seserys, sutuoktiniai, sutuoktinių broliai ir seserys, sutuoktinių tėvai, artimieji giminaičiai ir įvaikiai.
 3. „Michelin“ ir Organizatorius neatsako už registruojantis „MyPortal“ portale Dalyvio pateiktus neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
 4. Programos Dalyviai sutinka, kad jų statusą „MyPortal“ portale tikrintų tretieji asmenys.
 5. Programos Dalyviai turi teisę įsigyti „Michelin“ sunkvežimių padangų Programos sąlygomis tik savo vykdomos ūkinės veiklos tikslams.

 

§ 3. PROGRAMOS TVARKA

 1. Programos tikslas – populiarinti toliau 3 punkte nurodytas „Michelin“ prekės ženklo sunkvežimių padangas, kurių sąrašas yra Sąlygų 1 priedas (toliau – „Michelin sunkvežimių padangos“), įsigytas akcijos metu iš Pardavimo vietų.
 2. Programa esmė yra ta, kad Dalyviai kaupia pinigines premijas už įsigytas „Michelin“ sunkvežimių padangas, kurioms taikoma Akcija, jeigu bent dvi įsigytas padangas pateikia bandymui / bandymams.
 3. Programos dalyvis privalo įsigyti bent 6 vienetus ir ne daugiau nei 36 vienetus „Michelin“ sunkvežimių padangų.
 4. Programa yra kiekybiškai   ribota ir taikoma individualiai kiekvienam Pardavimo punktui, tai reiškia, kad tokiame Pardavimo punkte perkant Michelin padangas sunkvežimiams teisę į premiją suteikiančių registracijų skaičius yra ribotas. Kiekybiniai apribojimai grindžiami tuo, kad pagal Programą Dalyvių nupirktų Michelin padangų kiekis negali viršyti pagal Programą tame punkte parduotų Michelin padangų kiekio to punkto įsigyto tiesiai Michelin per Laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.
 5. Įsigijus „Michelin“ sunkvežimių padangas ir teigiamai pirkinį įvertinus Organizatoriui, t. y.:
  1. „Michelin“ sunkvežimių padangoms turi būti taikoma Programa, kaip nurodyta Sąlygų 1 priede,
  2. kiekviena sąskaita faktūra už „Michelin“ sunkvežimių padangas turi atitikti formalius Programos reikalavimus:
   • dalyvio duomenys turi būti teisingi ir atitikti nurodytus portale „MyPortal“,
   • sąskaitos faktūros išrašymo data turi atitikti Programos vykdymo laikotarpį,
   • pardavėjas turi būti nurodytas Pardavimo vietų sąraše,
   • mažiausias sąskaitoje faktūroje nurodytas „Michelin“ sunkvežimių padangų kiekis yra 6 vienetai,   
  3. pridedama nuskenuota sąskaita faktūra turi būti išskaitoma,

Dalyviui suteikiama piniginė Premija (toliau – „Premija“), kurios dydį lemia patvirtintos „Michelin“ sunkvežimio padangos ratlankio skersmuo, atsižvelgiant į aukščiau esantį 4 punktą, iki šiam punktui skirtų registracijų skaičiaus limito, pagal iš Michelin kiekvieno punkto nupirktų padangų kiekį.

 1. Premijos dydis yra 25 EUR už 22,5’’ ar didesnio skersmens ir 15 EUR už kitų rūšių „Michelin“ sunkvežimių padangas.
 2. Dalyvio Premijos suminė vertė Programos metu sudaro verčių fondą (toliau – „Bendroji premija“), kuris išmokamas Dalyviui pasibaigus Programai, kaip numatyta toliau e) punkte.
 3. Programa vykdoma, vadovaujantis toliau pateikiama tvarka:
  1. Programos metu Dalyvis privalo:
   1. registruotis portale „MyPortal“ (Dalyviai, neturintys aktyvios paskyros „MyPortal“ portale) adresu
    https://MyPortal.michelin.eu;
   2. arba prisijungti prie „MyPortal“ portalo (Dalyviai, kurie turi aktyvią paskyrą „MyPortal“ portale);
   3. patvirtinti Programos sąlygas, pasirinkus ir pažymėjus WWW tinklalapyje reikiamą žymimąjį langelį – „Susipažinau ir patvirtinu programos „Laimėk daugiau su Michelin“ sąlygas, taip pat sutinku, kad išorinė bendrovė atliktų auditą, ir pateikti „Michelin“ padangas bandymams.“;
   4. patvirtinti ir papildyti šiuos duomenis WWW tinklalapyje:
    1. Dalyvio pavadinimą,
    2. Dalyvio mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą (PVM k.),
    3. Dalyvio vykdomos ūkinės veiklos vietą (gatvę, miestą, pašto kodą),
    4. kontaktinius duomenis (vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą),
    5. Dalyvio įmonės banko sąskaitos duomenis (banko pavadinimą, sąskaitos numerį IBAN formatu, SWIFT kodą).
   5. Sutikti, kad „Michelin“ tvarkytų asmens duomenis pagal Sąlygų 6 skirsnyje nustatytas taisykles, interneto svetainėje WWW pasirenkant ir pažymint atitinkamą „žymimąjį langelį“;
   6. sutikti, kad nepriklausoma auditorių bendrovė atliktų auditą (kaip numatyta 3 § 9 dalyje);
   7. sutikti pateikti „Michelin“ sunkvežimių padangas bandymams atlikti, kaip numatyta Sąlygų 4 §;
  2. Dalyvis nuo 2020-02-17 iki 2020-04-15 registruoja pirkimo sąskaitas faktūras informacinėje sistemoje adresu https://programa.transport.michelin.lt įkeldamas nuskenuotą pirkimo sąskaitą faktūrą.
  3. Dalyvis nuo 2020-02-17 iki 2020-04-15 per tinklalapį WWW atsiunčia Organizatoriui Dalyvio pasirašytą pareiškimą (skenuotą) dėl banko sąskaitos duomenų (numerio);
  4. Organizatorius patikrina informaciją, gautą iš Dalyvio, kurios pagrindu patvirtina arba atmeta sandorį (apie sandorio atmetimą ar patvirtinimą pranešama Dalyviui).
  5. Patvirtinus sandorį:
   1. Dalyviui skiriama Premija (apie tai Dalyviui pranešama Sąlygose nustatyta tvarka);
   2. Dalyvio Premijos fondas didinamas verte, kuri lygi patvirtintų įsigytų „Michelin“ sunkvežimių padangų skaičiaus ir ankstesniame 5 punkte minimos Premijos vieneto vertės sandaugai;
  6. Organizatorius išmoka Dalyviui sumą, kuri atitinka Bendrosios premijos vertę, ne vėliau nei iki 2020-04-30. Išmoka mokama į Dalyvio banko sąskaitą, nurodytą registruojantis (Sąlygų 3 § skirsnio 8 (a) punkto IV (v) papunktis). Išmoka mokama pagal Organizatoriaus ar Organizatoriaus pavedimu veikiančio trečiojo asmens išrašoma kredito sąskaita.
  7. Organizatorius neatsako už sunkumus dėl Bendrosios premijos išmokėjimo, atsiradusius Dalyviui registruojantis Programoje pateikus neteisingus duomenis (ankstesnis 8 a) punktas).
 4. Pranešimas apie skirtą Premiją siunčiamas Dalyviui elektroninio pašto žinute adresu, kurį Dalyvis nurodė registruodamasis „MyPortal“ portale.
 5. „Michelin“ pasilieka teisę tikrinti dalyvavimo programoje „Laimėk daugiau su Michelin“ sąlygas, pasitelkęs nepriklausomą auditorių bendrovę, ir atlikti „Michelin“ sunkvežimių padangų bandymus.
 6. „Michelin“ ar Organizatoriui nustačius, kad Dalyvis pažeidžia Sąlygas arba Dalyvis imasi įstatymas ar geriems papročiams prieštaraujančių veiksmų:
  1. „Michelin“ turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos;
  2. „Michelin“ turi teisę atsisakyti išmokėti Premiją;
  3. „Michelin“ pasilieka teisę susigrąžinti visą išmokėtą Premiją.

 

§ 4. SU MICHELIN SUNKVEŽIMIŲ PADANGŲ BANDYMAIS SUSIJUSIOS PAREIGOS

 1. Programos Premijai gauti Dalyvis įsipareigoja savo naudojamoje transporto priemonėje / transporto priemonėse sumontuoti „Michelin“ sunkvežimių padangas ir sudaryti galimybę „Michelin“ atlikti ne mažiau nei dviejų įsigytų „Michelin“ padangų (toliau – „Bandomosios padangos“) bandymą / bandymus ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo „Michelin“ sunkvežimių padangų pirkimo Programos sąlygomis dienos, t. y. atlikti veiksmus, būtinus sėkmingai atlikti Padangų bandymus ir surinkti duomenis apie bandymo (toliau – „Bandymas“) eigą, ypač:
  1. laikytis „Michelin“ sunkvežimių padangų naudojimo nurodymų;
  2. pateikti transporto priemonę / transporto priemones, kuriose sumontuotos „Michelin“ sunkvežimių padangos.
 2. Bandymas trunka ne trumpiau nei 1 (vienus) metus, skaičiuojant nuo „Michelin“ atstovo pirmojo apsilankymo, bet ne ilgiau nei 3 (trejus) metus.
 3. 2 punkte minėtas bandymo laikotarpis nepriklauso nuo Sąlygų Programos 1 § 4 dalyje nurodytos trukmės.
 4. Jeigu Dalyvis kokiu nors būdu trukdo „Michelin“ atstovui atlikti su Bandymu susijusius veiksmus, ypač nepateikia „Michelin“ sunkvežimių padangų Bandymo rezultatams surinkti ar nepateikia duomenų, būtinų Bandymui atlikti, Organizatorius turi teisę reikalauti grąžinti Dalyviui išmokėtą Premiją Sąlygų 3 § nustatyta tvarka.

 

§ 5. REKLAMACIJŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Reklamacijas dėl Programos eigos galima teikti raštu, registruotuoju laišku adresu „Publicis Sp. z o.o.“, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, 14 dienų nuo reklamacijos priežasties atsiradimo, prirašius „Laimėk daugiau su Michelin – Reklamacija“. Reklamacijos pateikimo datą rodo registruotojo laiško su reklamacija išsiuntimo data.
 2. Reklamacijas dėl Programos eigos gali teikti tik Dalyviai.
 3. Rašytinėje reklamacijoje būtina nurodyti: Dalyvio vardą ir pavardę, tikslų jo adresą korespondencijai gauti, aprašyti ir nurodyti reklamacijos priežastį.
 4. Reklamacijas Organizatorius išnagrinėja per 14 dienų nuo jų įteikimo Organizatoriui dienos.
 5. Apie Organizatoriaus sprendimą Dalyviui pranešama per 14 dienų nuo reklamacijos išnagrinėjimo dienos registruotuoju laišku, kuris siunčiamas reklamacijoje nurodytu Dalyvio adresu.

 

§ 6. ASMENS DUOMENYS

 1. Dalyvių asmens duomenys, pateikti registracijos metu, bus tvarkomi asmens duomenų valdytojo pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, gavus dėl to dalyvio sutikimą, programos vykdymo tikslais, t. y. siekiant:
  1. patikrinti iš Dalyvio gautus duomenis, kuriais remdamasis Organizatorius patvirtins arba atmes atitinkamą pirkimo operaciją, suteikiančią teisę į Premiją;
  2. išmokėti Premiją, į kurią dalyvis turės teisę Programos Sąlygomis;
  3. nagrinėti galimus skundus;

–  kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.

 1. Dalyvių asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tikslais, susijusiais su teisėtais asmens duomenų valdytojo interesais, t. y. informacijos archyvavimo tikslais (patvirtinimui), jei atsirastų teisinis poreikis įrodyti faktus, siekiant pateikti ar pagrįsti reikalavimą ar apsiginti nuo galimų ieškinių, taip pat siekiant ištirti klientų pasitenkinimą ir nustatyti paslaugų kokybę, kaip numatyta Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatose, t. y. 6 str. 1 d. f) p.
 2. Siekiant įgyvendinti Dalyvio asmens duomenų rinkimo tikslus, bus renkami tokie duomenys:
  • vardas ir pavardė,
  • el. pašto adresas,
  • telefono numeris,
  • vykdomos ekonominės veiklos adresas,
  • įmonės pavadinimas;
  • PVM mokėtojo kodas,
  • banko sąskaitos numeris.
 3. Dalyvis taip pat gali sutikti gauti registracijos metu pateiktu el. pašto adresu „Michelin“ komercinę informaciją, kaip numatyta Įstatymo dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 10 str. 2 d.
 4. Asmens duomenų valdytojas yra „Michelin Polska S.A.“, kurios buveinė Olštyne, ul. Leonharda g. 9, 10-454 Olsztyn, Olštyno m. apylinkės teismo registruota Olštyno apylinkės teismo Valstybinio teismų registro Įmonių registre, reg. Nr. 0000163137, el. pašto adresas Kontakt_IODO@michelin.com.
 5. Asmens duomenų apsaugos inspektoriaus kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas Kontakt_IODO@michelin.com. Asmens duomenų apsaugos inspektoriaus pareigas eina Zofia Ramus.
 6. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi visą programos laikotarpį, įskaitant laikotarpį, reikalingą galimiems skundams nagrinėti, arba tol, kol Dalyvis nepareiškia prieštaravimo dėl jo duomenų tvarkymo arba kol jis neatšaukia sutikimo dėl savo asmens duomenis tvarkymo.
 7. Kad dalyvautų programoje, Dalyvis pateikia savo asmens duomenis laisva valia, tačiau tai yra būtina siekiant joje dalyvauti.
 8. Be to, „Michelin“ praneša, kad Dalyvių asmens duomenys gali būti atskleidžiami remiantis atitinkamu susitarimu dėl asmens duomenų perdavimo tvarkyti įmonei „Publicis Sp. z o.o.“, kurios buveinė Varšuvoje (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), pirmiau nurodytais atvejais ir tikslais.

  Patikėjus asmens duomenų tvarkymą bus atsižvelgiama į būtinas saugumo priemones.
 9. Asmens duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.
 10. Asmens duomenys nebus tvarkomi automatiškai.
 11. „Michelin“ informuoja apie šias dalyvių teises, susijusias su jų asmens duomenų tvarkymu:
  1.  teisę į prieigą prie savo asmens duomenų ir jų kopijos gavimą;
  2. teisę pataisyti savo duomenis;
  3. teisę pašalinti duomenis, jei Dalyvis mano, kad nėra pagrindų, kuriais remdamasi „Michelin“ tvarkytų jo duomenis;
  4. teisę apriboti duomenų tvarkymą – Dalyvis gali reikalauti, kad „Michelin“ apribotų duomenų tvarkymą, t. y., kad duomenys būtų tik saugomi, o bet kokia veikla būtų suderinta su Dalyviu, jei jis mano, kad „Michelin“ turimi duomenys yra neteisingi arba tvarkomi be teisinio pagrindo, ar nenori, kad duomenys būtų pašalinti, nes jų reikia reikalavimų pateikimui, pagrindimui ar ginimui arba jų reikia prieštaravimo pateikimo laikotarpiu;
  5. teisę į duomenų perdavimą, t. y. gauti iš „Michelin“ visuotinai naudojamu mašininio skaitymo formatu struktūrizuotus Dalyvio asmens duomenis, pateiktus „Michelin“ dalyvaujant Programoje, taip pat reikalauti, kad „Michelin“ persiųstų duomenis tiesiogiai kitam Dalyvio nurodytam subjektui, jei tai techniškai įmanoma;
  6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu dėl ypatingos Dalyvio situacijos, nebent „Michelin“ įrodytų, kad duomenų tvarkymo pagrindai yra viršesni už Dalyvio teises arba kad duomenys yra reikalingi „Michelin“ savo reikalavimų pateikimui, pagrindimui ar ginimui;
  7. teisę atsiimti sutikimą bet kuriuo momentu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 12. Be to, „Michelin“ primena apie teisę pateikti skundą duomenų apsaugos inspekcijos pirmininkui arba kitai kompetentingai asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei Dalyvis mano, kad su juo susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia įstatymus, įskaitant Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.
 13. Prašymus, susijusius su jūsų teisių vykdymu, siųskite el. pašto adresu Kontakt_IODO@michelin.com. „Michelin“ turi teisę imtis veiksmų, kad identifikuotų asmenį, prieš jam naudojantis savo teisėmis.
 14. Jei Programos Dalyvis yra ne fizinis asmuo, o juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, dalyvavimas Programoje ir savanoriškas duomenų, nurodytų 3 punkte, teikimas minėtų subjektų atstovo reiškia, kad tokie duomenys neturi būti laikomi komercine paslaptimi, kaip apibrėžta Kovos su nesąžininga konkurencija įstatymo 11 str. 2 dalyje (2019 m. gegužės 16 d. Lenkijos oficialusis leidinys „Dziennik Ustaw“, 1010 p.).

 

§ 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visus ginčus, kilusius dėl pareigų, susijusių su Programa, vykdymu, nagrinėja atitinkamas bendrosios kompetencijos teismas pagal Organizatoriaus būstinės vietą.
 2. Programai bei Dalyvių teisėms ir pareigoms vertinti taikytina Lenkijos teisė.
 3. Programos tvarką reglamentuoja tik Taisyklės ir galiojantys teisės aktai. Visa populiarinimo ir reklaminė medžiaga yra informacinio pobūdžio.
 4. Programos metu su Taisyklėmis galima susipažinti Organizatoriaus būstinėje, „Michelin S.A.“ Prekybos direkcijos būstinėje Varšuvoje, Domaniewska g. 28, 02-676 Varšuva, WWW tinklalapyje ir MyPortal.
 5. Gerbdamas Dalyvių įgytas teises Organizatorius pasilieka teisę keisti Sąlygas ir apie tai pranešti WWW tinklalapyje ir MyPortal, ne vėliau nei prieš 3 dienas iki pakeitimų įsigaliojimo.

 

1 priedas – Programoje dalyvaujančių naujų „Michelin“ prekės ženklo padangų sąrašas

Protektorius

Dydis

CAI
AGILIS 7.00 R 16 866065
X COACH HL Z 295/80 R 22,5 686727
X COACH XD 295/80 R 22,5 528007
X COACH Z TL 295/80 R 22,5 856291
X ENERGY XF 315/60 R 22,5 167684
X FORCE 2 415/80 R 685 733132
X FORCE ML 395/90 R 560 629878
X FORCE Z 325/85 R 16 881538
X FORCE ZH 315/80 R 22,5 668200
X FORCE ZL 275/80 R 20 423311
X FORCE ZL 335/80 R 20 420813
X FORCE ZL 415/80 R 685 703559
X FORCE ZL  16,00 R 20 143659
X INCITY HL Z 275/70 R 22,5 163580
X INCITY XZU 275/70 R 22,5 886547
X INCITY XZU 3+ 295/80 R 22,5 978950
X INCITY Z 11 R 22,5 406803
X INCITY Z 305/70 R 22,5 242671
X INCITY Z 305/70 R 22,5 390949
X LINE ENERGY D 295/60 R 22,5 714989
X LINE ENERGY D 315/60 R 22,5 777127
X LINE ENERGY D 315/70 R 22,5 112867
X LINE ENERGY D 315/80 R 22,5 165338
X LINE ENERGY D2 315/70 R 22,5 495444
X LINE ENERGY F 385/55 R 22,5 481323
X LINE ENERGY F 385/65 R 22,5 130553
X LINE ENERGY T 215/75 R 17,5 430603
X LINE ENERGY T 235/75 R 17,5 466076
X LINE ENERGY T 245/70 R 17,5 365420
X LINE ENERGY T 265/70 R 19,5 305041
X LINE ENERGY T 385/55 R 22,5 940464
X LINE ENERGY T 385/65 R 22,5 452658
X LINE ENERGY T 445/45 R 19,5 283767
X LINE ENERGY Z 295/60 R 22,5 141045
X LINE ENERGY Z 315/60 R 22,5 314674
X LINE ENERGY Z 315/70 R 22,5 952734
X LINE ENERGY Z 315/80 R 22,5 465757
X LINE ENERGY Z 355/50 R 22,5 928196
X MAXITRAILER 205/65 R 17,5 980870
X MAXITRAILER 255/60 R 19,5 855852
X MULTI D 11 R 22,5 303274
X MULTI D 12 R 22,5 900871
X MULTI D 205/75 R 17,5 766221
X MULTI D 215/75 R 17,5 346637
X MULTI D 225/75 R 17,5 744200
X MULTI D 235/75 R 17,5 200533
X MULTI D 245/70 R 17,5 473370
X MULTI D 245/70 R 19,5 492211
X MULTI D 265/70 R 17,5 183637
X MULTI D 265/70 R 19,5 302700
X MULTI D 275/70 R 22,5 231405
X MULTI D 275/80 R 22,5 551552
X MULTI D 285/70 R 19,5 778701
X MULTI D 295/60 R 22,5 183666
X MULTI D 315/60 R 22,5 716751
X MULTI D 315/70 R 22,5 889899
X MULTI ENERGY D 315/70 R 22,5 895252
X MULTI ENERGY Z 315/70 R 22,5 798717
X MULTI F 385/55 R 22,5 483739
X MULTI F 385/65 R 22,5 354124
X MULTI HD 315/80 R 22,5 258778
X MULTI HD 315/70 R 22.5 742556
X MULTI T 245/70 R 17,5 460887
X MULTI T 385/65 R 22,5 594316
X MULTI T 425/65 R 22,5 888992
X MULTI T2 385/55 R 22,5 988229
X MULTI T2 TL  245/70 R 17.5 381955
X MULTI WINTER T 245/70 R 17,5 289890
X MULTI WINTER T 385/65 R 22,5 419618
X MULTI WINTER Z 295/80 R 22,5 211161
X MULTI Z 11 R 22,5 323213
X MULTI Z 12 R 22,5 522332
X MULTI Z 205/75 R 17,5 812426
X MULTI Z 215/75 R 17,5 188448
X MULTI Z 225/75 R 17,5 831758
X MULTI Z 235/75 R 17,5 541269
X MULTI Z 245/70 R 17,5 452013
X MULTI Z 245/70 R 19,5 856711
X MULTI Z 265/70 R 17,5 290128
X MULTI Z 265/70 R 19,5 953680
X MULTI Z 275/70 R 22,5 183553
X MULTI Z 275/80 R 22,5 507853
X MULTI Z 285/70 R 19,5 245059
X MULTI Z 305/70 R 22,5 674919
X MULTI Z 315/70 R 22,5 719814
X MULTI Z TL 355/50 R 22,5 124164
X MULTI D TL 315/45 R 22,5 931280
X MULTIWAY 3D XDE 295/80 R 22,5 32054
X MULTIWAY 3D XDE 315/70 R 22,5 654313
X MULTIWAY 3D XDE 315/80 R 22,5 196211
X MULTIWAY 3D XZE 295/80 R 22,5 768950
X MULTIWAY 3D XZE 315/80 R 22,5 942658
X MULTIWAY HD XZE 385/65 R 22,5 811008
X MULTIWAY XD 295/60 R 22,5 147124
X MULTIWAY XD 315/60 R 22,5 499776
X ONE MAXITRAILER + 455/45 R 22,5 130572
X ONE MAXITRAILER + TL 455/45 R 22,5 624809
X ONE MULTI D 495/45 R 22,5 831881
X ONE XDU 455/45 R 22,5 110985
X WORKS D 13 R 22,5 175857
X WORKS D 315/80 R 22,5 909337
X WORKS HD D 13 R 22,5 140737
X WORKS HD D 315/80 R 22,5 817171
X WORKS HD D 13 R 22,5  134260
X WORKS HD Z 13 R 22,5 24128
X WORKS HD Z 315/80 R 22,5 818714
X WORKS T 385/65 R 22,5 315021
X WORKS XZ 325/95 R 24 877887
X WORKS Z 13 R 22,5 274977
X WORKS Z 295/80 R 22,5 363450
X WORKS Z 315/80 R 22,5 717107
X WORKS Z TL  315/80 R 22,5 762146
XDA 2+ ENERGY 295/60 R 22,5 69374
XDA 2+ ENERGY 295/80 R 22,5 712725
XDA 2+ ENERGY 315/60 R 22,5 458649
XDE2+ 305/70 R 19,5 443859
XDE2+ 305/70 R 22,5 613656
XDE2+ 315/80 R 22,5 670813
XDE2+ TL 305/70 R 19,5 443859
XZE2+ TL  305/70 R 19,5 760293
XDW ICE GRIP 245/70 R 19,5 110535
XDW ICE GRIP 265/70 R 19,5 430299
XDW ICE GRIP 275/70 R 22,5 110576
XDW ICE GRIP 295/80 R 22,5 111557
XDW ICE GRIP 315/70 R 22,5 59976
XDW ICE GRIP 315/80 R 22,5 111548
XDY 12.00 R 20 109958
XDY 3 11 R 22,5 110830
XDY 3 12 R 22,5 110831
XFA2 ENERGY 385/55 R 22,5 341097
XFN 2 315/70 R 22,5 292701
XFN 2 385/55 R 22,5 249702
XFN 2 385/65 R 22,5 233696
XFN 2+ 315/80 R 22,5 91633
XML 12.00 R 20 110259
XML 14.00 R 20 109093
XML 325/85 R 16 109683
XML 395/85 R 20 110510
XML 475/80 R 20 109723
XONE INCITY D 495/45 R 22,5 705392
XS 14.00 R 20 109260
XS 525/65 R 20,5 109421
XS 7,5.00 R 16 574848
XTA 315/80 R 22,5 110558
XTA 6.00 R 9 110234
XTA 7,5.00 R 15 110164
XTA 7.00 R 12 110244
XTA 8,25.00 R 15 110130
XTA 2+ ENERGY 445/45 R 19,5 111884
XTA2 ENERGY 275/70 R 22,5 797139
XTA2 ENERGY 285/70 R 19,5 203153
XTE 2+ 215/75 R 17,5 139124
XTE 2+ 235/75 R 17,5 151650
XTE 2+ 245/70 R 17,5 32720
XTE 3 385/65 R 22,5 833312
XTE2 245/70 R 19,5 470513
XTE2 265/70 R 19,5 178616
XTE2 285/70 R 19,5 452895
XTE2 425/65 R 22,5 110459
XTE2 445/65 R 22,5 110502
XTE2 9,5 R 17,5 110939
XTE3 385/65 R 22,5 162527
XTY2 265/70 R 19,5 897096
XTY2 275/70 R 22,5 25215
XZA 10 R 17,5 109481
XZA 8,5 R 17,5 116111
XZA2 ENERGY 275/70 R 22,5 567254
XZA2 ENERGY 295/60 R 22,5 299752
XZA2 ENERGY 295/80 R 22,5 110973
XZA2 ENERGY 315/60 R 22,5 298471
XZA4 14.00 R 20 109298
XZE2 13 R 22,5 110655
XZE2+ 275/70 R 22,5 611501
XZE2+ 305/70 R 19,5 84531
XZH2 R 13 R 22,5 401
XZL 10.00 R 20 110148
XZL 11.00 R 16 109142
XZL 11.00 R 20 110062
XZL 12.00 R 20 110132
XZL 13 R 22,5 109668
XZL 16.00 R 20 123357
XZL 24.00 R 21 110257
XZL 255/100 R 16 110650
XZL 275/80 R 20 109902
XZL 335/80 R 20 110247
XZL 365/80 R 20 110081
XZL 365/85 R 20 109374
XZL 395/85 R 20 110013
XZL 445/65 R 22,5 110142
XZL 2 395/85 R 20 519331
XZL+ 14.00 R 20 323281
XZL+ 14.00 R 20 323281
XZY 10 R 22,5 110249
XZY 9,5 R 17,5 109890
XZY 3 11 R 22,5 231590
XZY 3 385/65 R 22,5 952153
XZY 3 425/65 R 22,5 985879
XZY 3 445/65 R 22,5 540020
XZY-2 12 R 22,5 110811
XZY-2 12.00 R 20 110930
XZY* 7,5.00 R 16 110513
X MULTI Z TL  315/60 R 22,5  195307
X MULTI Z TL 385/65 R 22,5 412086
X LINE ENERGY Z2 TL 315/70 R 22,5 553939
X MAXITRAILER TL  255/60 R 19,5 263466