GALUTINIAMS „MICHELIN“ PRODUKTŲ NAUDOTOJAMS SKIRTOS PROGRAMOS „Leiskis į kelionę su Michelin“ SĄLYGOS

(toliau – „Sàlygos“)

§ 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Programą „Leiskis į kelionę su Michelin“, toliau –  „Programa“, rengia „Publicis Sp. z o.o.“, kurios buveinė yra Varšuvoje, Wołoska g. 9a, 02-586 Varšuva, registruota Varšuvos apylinkės teismo Valstybinio teismų registro XII ūkinio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 0000019700, PVM mokėtojo kodas 521-012-09-02, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 10483,20 zlotų, toliau – „Organizatorius“.
 2. Programą Organizatorius rengia „Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“, kurios buveinė yra Olštyne, Leonharda g. 9, 10-454 Olštynas, registruotos Olštyno apylinkės teismo Valstybinio teismų registro VIII ūkinio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 873572, PVM mokėtojo kodas 739-020-38-25, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 979.920.576,00 zlotai, visiškai apmokėtas, toliau –  „Michelin“, užsakymu.
 3. Programa organizuojama Lietuvos teritorijoje.
 4. Programa vyksta nuo 2021 06 01 iki 2021 07 31.
 5. Dalyvavimo programoje tvarką apibrėžia Sąlygos.
 6. Dalyvavimas Programoje yra savanoriškas ir reiškia pritarimą Sąlygų nuostatoms. Dalyvis šalinamas iš Programos, jeigu Organizatoriaus arba Michelin pagrįsta nuomone savo veiksmais pažeidžia įstatymus, Sąlygų nuostatas, gerus papročius ar visuomenės moralės principus.
 7. Organizatorius praneša, kad vadovaujantis mokesčių teisės nuostatomis, pajamų mokesčio už iš ūkinės veiklos gaunamas pajamas mokėtojas yra pajamas gavęs asmuo. Programos dalyviai, kurių iš Programos gautos išmokos pripažįstamos ūkinės veiklos pajamomis, privalo sumokėti pajamų mokestį jų vykdomos ūkinės veiklos apmokestinimo tvarka Organizatorius praneša, kad Programos Dalyviams neteikia jokios su mokesčiais susijusios informacijos.
 8. Programos tikslas nėra trukdyti kitiems subjektams, kurie siūlo prekes, atitinkančias „Michelin“ siūlomus produktus, patekti į rinką, ypač dalyvavimo Programoje sąlygos jokiu būdu nėra susijusios su kitų subjektų produktų pirkimu Programos metu ar jai pasibaigus.

§ 2. DALYVIAI

 1. Programa skirta tik verslininkams, vykdantiems ūkinę veiklą Lietuvoje, registruotiems „Michelin“ portale „MyPortal“ adresu https://myportal.michelingroup.com (toliau – „MyPortal portalas”) ir Programos metu savo vardu įsigijusiems „Michelin“ sunkvežimių padangų iš nurodytų „Michelin“ sunkvežimių padangų pardavimo vietų (toliau – „Pardavimo vietos“), teikiančių ir priežiūros paslaugas, kurių sąrašas skelbiamas tinklalapyje https://programa.transport.michelin.lt (toliau – „WWW tinklalapis“), arba savo vardu įsigijusiems „Michelin“ sunkvežimių padangų tiesiai iš „Michelin“, išskyrus padangas, įsigytas konkurso būdu arba pagal „Produkt & Service“ sutartis, sudarytas su padaliniu „Michelin Service & Solution“, ir įsipareigojusiems „Michelin“ sunkvežimių padangų programos sąlygomis įsigytas padangas pateikti bandymams, kaip numatyta Sąlygų § 4, toliau kartu vadinami „Dalyviais“, o atskirai – „Dalyviu“.
 2. Programoje negali dalyvauti Dalyviai, kurie Programos vykdymo metu įsigyja „Michelin“ sunkvežimių padangų bet kurioje pardavimo vietoje ir kurie dalyvauja kitoje tuo pačiu metu vykstančioje reklaminėje kampanijoje, rengiamoje „Michelin“ arba jos užsakymu, kurios tikslas yra „Michelin“ sunkvežimių padangų populiarinimas, ypač kampanijoje „Laimėk daugiau su Michelin“. Programos Dalyvis bus pašalintas iš kitos tuo pačiu metu vykstančios reklaminės kampanijos, rengiamos „Michelin“ arba jos užsakymu, kurios tikslas yra „Michelin“ sunkvežimių padangų populiarinimas, ypač kampanijos „Laimėk daugiau su Michelin“. Siekdamas išvengti abejonių, Organizatorius paaiškina, kad vienu metu rengiant kelias reklamines kampanijas, apie kurias kalbama šiame punkte, Dalyvis gali dalyvauti tik vienoje iš jų.
 3. Programoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir „Michelin“ darbuotojai ir atstovai, įskaitant komercinius atstovus, taip pat šių asmenų šeimos narius. Šeimos nariais laikomi: tiesiosios aukštutinės, žemutinės linijų giminaičiai, broliai ir seserys, sutuoktiniai, sutuoktinių broliai ir seserys, sutuoktinių tėvai, artimieji giminaičiai ir įvaikiai.
 4. „Michelin“ ir Organizatorius neatsako už registruojantis „MyPortal“ portale Dalyvio pateiktus neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
 5. Programos Dalyviai sutinka, kad jų statusą „MyPortal“ portale tikrintų tretieji asmenys.
 6. Programos Dalyviai turi teisę įsigyti „Michelin“ sunkvežimių padangų Programos sąlygomis tik savo vykdomos ūkinės veiklos tikslams.

§ 3. PROGRAMOS TVARKA

 1. Programos tikslas – populiarinti „Michelin“ prekės ženklo sunkvežimių padangas, kurių sąrašas yra Sąlygų 1 priedas (toliau – „Michelin sunkvežimių padangos“), įsigytas Programos metu iš Pardavimo vietų.
 2. Programa esmė yra ta, kad Dalyviai kaupia pinigines premijas už įsigytas „Michelin“ sunkvežimių padangas, kurioms taikoma Akcija, jeigu bent dvi įsigytas padangas pateikia bandymui / bandymams.
 3. Programos dalyvis privalo įsigyti bent 2 vienetus ir ne daugiau nei 20 vienetus (tiek daugiausiai galima užregistruoti Programoje) „Michelin“ sunkvežimių padangų.
 4. Programa yra kiekybiškai   ribota ir taikoma individualiai kiekvienam Pardavimo punktui, tai reiškia, kad tokiame Pardavimo punkte perkant Michelin padangas sunkvežimiams teisę į premiją suteikiančių registracijų skaičius yra ribotas. Kiekybiniai apribojimai grindžiami tuo, kad pagal Programą Dalyvių nupirktų Michelin padangų kiekis negali viršyti pagal Programą tame punkte parduotų Michelin padangų kiekio to punkto įsigyto tiesiai Michelin per Laikotarpį nuo 2021 06 01 iki 2021 07 31.
 5. Įsigijus „Michelin“ sunkvežimių padangas ir teigiamai pirkinį įvertinus Organizatoriui, t. y.:
  1. „Michelin“ sunkvežimių padangoms turi būti taikoma Programa, kaip nurodyta Sąlygų 1 priede,
  2. kiekviena sąskaita faktūra už „Michelin“ sunkvežimių padangas turi atitikti formalius Programos reikalavimus:
   • dalyvio duomenys turi būti teisingi ir atitikti nurodytus portale „MyPortal“,
   • sąskaitos faktūros išrašymo data turi atitikti Programos vykdymo laikotarpį,
   • pardavėjas turi būti nurodytas Pardavimo vietų sąraše,
   • mažiausias sąskaitoje faktūroje nurodytas „Michelin“ sunkvežimių padangų kiekis yra 2 vienetai,   
  3. pridedama nuskenuota sąskaita faktūra turi būti išskaitoma,

Dalyviui suteikiama piniginė Premija (toliau – „Premija“), kurios dydį lemia patvirtintos „Michelin“ sunkvežimio padangos ratlankio skersmuo, atsižvelgiant į aukščiau esantį 4 punktą, iki šiam punktui skirtų registracijų skaičiaus limito, pagal iš „Michelin“ kiekvieno Pardavimo punkto nupirktų „Michelin“ sunkvežimių padangų kiekį.

 1. Premijos dydis yra 25 EUR (dvidešimt penki eurai) už 22,5’’ ar didesnio skersmens ir 15 EUR (penkiolika eurų) už kitų rūšių „Michelin“ sunkvežimių padangas.
 2. Dalyvio Premijos suminė vertė Programos metu sudaro verčių fondą (toliau – „Bendroji premija“), kuris išmokamas Dalyviui pasibaigus Programai, kaip numatyta toliau e) punkte.
 3. Programa vykdoma, vadovaujantis toliau pateikiama tvarka:
  1. Programos metu Dalyvis privalo:
   1. registruotis portale „MyPortal“ (Dalyviai, neturintys aktyvios paskyros „MyPortal“ portale) adresu https://myportal.michelingroup.com;
   2. arba prisijungti prie „MyPortal“ portalo (Dalyviai, kurie turi aktyvią paskyrą „MyPortal“ portale);
   3. patvirtinti Programos sąlygas, pasirinkus ir pažymėjus WWW tinklalapyje reikiamą žymimąjį langelį – „Susipažinau ir patvirtinu programos „Leiskis į kelionę su Michelin“ sąlygas, taip pat sutinku, kad išorinė bendrovė atliktų auditą, ir pateikti „Michelin“ padangas bandymams.“;
   4. patvirtinti ir papildyti šiuos duomenis WWW tinklalapyje:
    1. Dalyvio pavadinimą,
    2. Dalyvio mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą (PVM k.),
    3. Dalyvio vykdomos ūkinės veiklos vietą (gatvę, miestą, pašto kodą),
    4. kontaktinius duomenis (vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą),
    5. Dalyvio įmonės banko sąskaitos duomenis (banko pavadinimą, sąskaitos numerį IBAN formatu, SWIFT kodą).
   5. Sutikti, kad „Michelin“ tvarkytų asmens duomenis pagal Sąlygų 6 skirsnyje nustatytas taisykles, interneto svetainėje WWW pasirenkant ir pažymint atitinkamą „žymimąjį langelį“;
   6. sutikti, kad nepriklausoma auditorių bendrovė atliktų auditą (kaip numatyta 3 § 9 dalyje);
   7. sutikti pateikti „Michelin“ sunkvežimių padangas bandymams atlikti, kaip numatyta Sąlygų 4 §;
  2. Dalyvis nuo 2021 06 21 iki 2021 08 15 registruoja pirkimo sąskaitas faktūras informacinėje sistemoje adresu https://programa.transport.michelin.lt įkeldamas nuskenuotą pirkimo sąskaitą faktūrą.
  3. Dalyvis nuo 2021 06 21 iki 2021 08 15 per tinklalapį WWW atsiunčia Organizatoriui Dalyvio pasirašytą pareiškimą (skenuotą) dėl banko sąskaitos duomenų (numerio);
  4. Organizatorius patikrina informaciją, gautą iš Dalyvio, kurios pagrindu patvirtina arba atmeta sandorį (apie sandorio atmetimą ar patvirtinimą pranešama Dalyviui).
  5. Patvirtinus sandorį:
   1. Dalyviui skiriama Premija (apie tai Dalyviui pranešama Sąlygose nustatyta tvarka);
   2. Dalyvio Premijos fondas didinamas verte, kuri lygi patvirtintų įsigytų „Michelin“ sunkvežimių padangų skaičiaus ir ankstesniame 5 punkte minimos Premijos vieneto vertės sandaugai;
  6. Organizatorius išmoka Dalyviui sumą, kuri atitinka Bendrosios premijos vertę, ne vėliau nei iki 2021 09 15. Išmoka mokama į Dalyvio banko sąskaitą, nurodytą registruojantis (Sąlygų 3 § skirsnio 8 (a) punkto IV (v) papunktis). Išmoka mokama pagal Organizatoriaus ar Organizatoriaus pavedimu veikiančio trečiojo asmens išrašoma kredito sąskaita.
  7. Organizatorius neatsako už sunkumus dėl Bendrosios premijos išmokėjimo, atsiradusius Dalyviui registruojantis Programoje pateikus neteisingus duomenis (ankstesnis 8 a) punktas).
 4. Pranešimas apie skirtą Premiją siunčiamas Dalyviui elektroninio pašto žinute adresu, kurį Dalyvis nurodė registruodamasis „MyPortal“ portale.
 5. „Michelin“ pasilieka teisę tikrinti dalyvavimo programoje „Leiskis į kelionę su Michelin“ sąlygas, pasitelkęs nepriklausomą auditorių bendrovę, ir atlikti „Michelin“ sunkvežimių padangų bandymus.
 6. „Michelin“ ar Organizatoriui nustačius, kad Dalyvis pažeidžia Sąlygas arba Dalyvis imasi įstatymas ar geriems papročiams prieštaraujančių veiksmų:
  1. „Michelin“ turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos;
  2. „Michelin“ turi teisę atsisakyti išmokėti Premiją;
  3. „Michelin“ pasilieka teisę susigrąžinti visą išmokėtą Premiją.

§ 4. SU MICHELIN SUNKVEŽIMIŲ PADANGŲ BANDYMAIS SUSIJUSIOS PAREIGOS

 1. Programos Premijai gauti Dalyvis įsipareigoja savo naudojamoje transporto priemonėje / transporto priemonėse sumontuoti „Michelin“ sunkvežimių padangas ir sudaryti galimybę „Michelin“ atlikti ne mažiau nei dviejų įsigytų „Michelin“ padangų bandymą / bandymus ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo „Michelin“ sunkvežimių padangų pirkimo Programos sąlygomis dienos, t. y. atlikti veiksmus, būtinus sėkmingai atlikti „Michelin“ sunkvežimių padangų bandymus ir surinkti duomenis apie bandymo (toliau – „Bandymas“) eigą, ypač:
  1. laikytis „Michelin“ sunkvežimių padangų naudojimo nurodymų;
  2. pateikti transporto priemonę / transporto priemones, kuriose sumontuotos „Michelin“ sunkvežimių padangos.
 2. Bandymas trunka ne trumpiau nei 1 (vienus) metus, skaičiuojant nuo „Michelin“ atstovo pirmojo apsilankymo, bet ne ilgiau nei 3 (trejus) metus.
 3. 2 punkte minėtas bandymo laikotarpis nepriklauso nuo Sąlygų Programos 1 § 4 dalyje nurodytos trukmės.
 4. Jeigu Dalyvis kokiu nors būdu trukdo „Michelin“ atstovui atlikti su Bandymu susijusius veiksmus, ypač nepateikia „Michelin“ sunkvežimių padangų Bandymo rezultatams surinkti ar nepateikia duomenų, būtinų Bandymui atlikti, Organizatorius turi teisę reikalauti grąžinti Dalyviui išmokėtą Premiją Sąlygų 3 § nustatyta tvarka.

§ 5. REKLAMACIJŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Reklamacijas dėl Programos eigos galima teikti raštu, registruotuoju laišku adresu „Publicis Sp. z o.o.“, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, 14 dienų nuo reklamacijos priežasties atsiradimo, prirašius „Leiskis į kelionę su Michelin – Reklamacija“. Reklamacijos pateikimo datą rodo registruotojo laiško su reklamacija išsiuntimo data.
 2. Reklamacijas dėl Programos eigos gali teikti tik Dalyviai.
 3. Rašytinėje reklamacijoje būtina nurodyti: Dalyvio vardą ir pavardę, tikslų jo adresą korespondencijai gauti, aprašyti ir nurodyti reklamacijos priežastį.
 4. Reklamacijas Organizatorius išnagrinėja per 14 dienų nuo jų įteikimo Organizatoriui dienos.
 5. Apie Organizatoriaus sprendimą Dalyviui pranešama per 14 dienų nuo reklamacijos išnagrinėjimo dienos registruotuoju laišku, kuris siunčiamas reklamacijoje nurodytu Dalyvio adresu.

§ 6. ASMENS DUOMENYS

 1. Dalyvių asmens duomenys, pateikti registracijos metu, bus tvarkomi asmens duomenų valdytojo pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, gavus dėl to dalyvio sutikimą, programos vykdymo tikslais, t. y. siekiant:
  1. patikrinti iš Dalyvio gautus duomenis, kuriais remdamasis Organizatorius patvirtins arba atmes atitinkamą pirkimo operaciją, suteikiančią teisę į Premiją;
  2. išmokėti Premiją, į kurią dalyvis turės teisę Programos Sąlygomis;
  3. nagrinėti galimus skundus;

–  kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.

 1. Dalyvių asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tikslais, susijusiais su teisėtais asmens duomenų valdytojo interesais, t. y. informacijos archyvavimo tikslais (patvirtinimui), jei atsirastų teisinis poreikis įrodyti faktus, siekiant pateikti ar pagrįsti reikalavimą ar apsiginti nuo galimų ieškinių, taip pat siekiant ištirti klientų pasitenkinimą ir nustatyti paslaugų kokybę, kaip numatyta Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatose, t. y. 6 str. 1 d. f) p.
 2. Siekiant įgyvendinti Dalyvio asmens duomenų rinkimo tikslus, bus renkami tokie duomenys:
  • vardas ir pavardė,
  • el. pašto adresas,
  • telefono numeris,
  • vykdomos ekonominės veiklos adresas,
  • įmonės pavadinimas;
  • PVM mokėtojo kodas,
  • banko sąskaitos numeris.
 3. Dalyvis taip pat gali sutikti gauti registracijos metu pateiktu el. pašto adresu „Michelin“ komercinę informaciją, kaip numatyta Įstatymo dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 10 str. 2 d.
 4. Asmens duomenų valdytojas yra „Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“, kurios buveinė Olštyne, ul. Leonharda g. 9, 10-454 Olsztyn, Olštyno m. apylinkės teismo registruota Olštyno apylinkės teismo Valstybinio teismų registro Įmonių registre, reg. Nr. 873572, el. pašto adresas dataprivacy_EUC@michelin.com.
 5. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi visą programos laikotarpį, įskaitant laikotarpį, reikalingą galimiems skundams nagrinėti, arba tol, kol Dalyvis nepareiškia prieštaravimo dėl jo duomenų tvarkymo arba kol jis neatšaukia sutikimo dėl savo asmens duomenis tvarkymo.
 6. Kad dalyvautų programoje, Dalyvis pateikia savo asmens duomenis laisva valia, tačiau tai yra būtina siekiant joje dalyvauti.
 7. Be to „Michelin” praneša, kad Platintojų asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitoms „Michelin“ grupės įmonėms, laikantis Grupėje galiojančių įmonėms privalomų taisyklių, kurių nuostatų laikosi visos „Michelin“ grupės įmonės. Papildomai „Michelin” praneša, kad Platintojų asmens duomenys yra atskleidžiami remiantis atitinkamu susitarimu dėl asmens duomenų perdavimo tvarkyti įmonei „Publicis Sp. z o.o.“, kurios buveinė Varšuvoje (Wołoska g. 9A, 02-583 Varšuva), pirmiau nurodytais tikslais ir apimtimi. Patikėjus asmens duomenų tvarkymą bus atsižvelgiama į būtinas saugumo priemones.
 8. Asmens duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.
 9. Asmens duomenys nebus tvarkomi automatiškai.
 10. „Michelin“ informuoja apie šias dalyvių teises, susijusias su jų asmens duomenų tvarkymu:
  1.  teisę į prieigą prie savo asmens duomenų ir jų kopijos gavimą;
  2. teisę pataisyti savo duomenis;
  3. teisę pašalinti duomenis, jei Dalyvis mano, kad nėra pagrindų, kuriais remdamasi „Michelin“ tvarkytų jo duomenis;
  4. teisę apriboti duomenų tvarkymą – Dalyvis gali reikalauti, kad „Michelin“ apribotų duomenų tvarkymą, t. y., kad duomenys būtų tik saugomi, o bet kokia veikla būtų suderinta su Dalyviu, jei jis mano, kad „Michelin“ turimi duomenys yra neteisingi arba tvarkomi be teisinio pagrindo, ar nenori, kad duomenys būtų pašalinti, nes jų reikia reikalavimų pateikimui, pagrindimui ar ginimui arba jų reikia prieštaravimo pateikimo laikotarpiu;
  5. teisę į duomenų perdavimą, t. y. gauti iš „Michelin“ visuotinai naudojamu mašininio skaitymo formatu struktūrizuotus Dalyvio asmens duomenis, pateiktus „Michelin“ dalyvaujant Programoje, taip pat reikalauti, kad „Michelin“ persiųstų duomenis tiesiogiai kitam Dalyvio nurodytam subjektui, jei tai techniškai įmanoma;
  6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu dėl ypatingos Dalyvio situacijos, nebent „Michelin“ įrodytų, kad duomenų tvarkymo pagrindai yra viršesni už Dalyvio teises arba kad duomenys yra reikalingi „Michelin“ savo reikalavimų pateikimui, pagrindimui ar ginimui;
  7. teisę atsiimti sutikimą bet kuriuo momentu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 11. Be to, „Michelin“ primena apie teisę pateikti skundą duomenų apsaugos inspekcijos pirmininkui arba kitai kompetentingai asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei Dalyvis mano, kad su juo susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia įstatymus, įskaitant Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.
 12. Prašymus, susijusius su jūsų teisių vykdymu, siųskite el. pašto adresu dataprivacy_EUC@michelin.com. „Michelin“ turi teisę imtis veiksmų, kad identifikuotų asmenį, prieš jam naudojantis savo teisėmis.
 13. Jei Programos Dalyvis yra ne fizinis asmuo, o juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, dalyvavimas Programoje ir savanoriškas duomenų, nurodytų 3 punkte, teikimas minėtų subjektų atstovo reiškia, kad tokie duomenys neturi būti laikomi komercine paslaptimi, kaip apibrėžta Kovos su nesąžininga konkurencija įstatymo 11 str. 2 dalyje (2019 m. gegužės 16 d. Lenkijos oficialusis leidinys „Dziennik Ustaw“, 1010 p.).

§ 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visus ginčus, kilusius dėl pareigų, susijusių su Programa, vykdymu, nagrinėja atitinkamas bendrosios kompetencijos teismas pagal Organizatoriaus būstinės vietą.
 2. Programai bei Dalyvių teisėms ir pareigoms vertinti taikytina Lenkijos teisė.
 3. Programos tvarką reglamentuoja tik Taisyklės ir galiojantys teisės aktai. Visa populiarinimo ir reklaminė medžiaga yra informacinio pobūdžio.
 4. Programos metu su Taisyklėmis galima susipažinti Organizatoriaus būstinėje, „Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Prekybos direkcijos būstinėje Varšuvoje, Domaniewska g. 28, 02-676 Varšuva, WWW tinklalapyje ir MyPortal.
 5. Gerbdamas Dalyvių įgytas teises Organizatorius pasilieka teisę keisti Sąlygas ir apie tai pranešti WWW tinklalapyje ir MyPortal, ne vėliau nei prieš 3 dienas iki pakeitimų įsigaliojimo.

 

1 priedas – Programoje dalyvaujančių naujų „Michelin“ prekės ženklo padangų sąrašas

Protektorius

Dydis

CAI

XTA

6.00R9

110234

XTA

8.25R15

110130

XZL

11.00R16

109142

XZL

255/100R16

110650

XML

325/85R16

109683

X FORCE Z

325/85R16

881538

XZA

8.5R17.5

116111

XZT

8.5R17.5

116115

XZY

9.5R17.5

109890

XTE2

9.5R17.5

110939

XZA

10R17.5

109481

X MULTI T2

205/65R17.5

428088

X MULTI D

205/75R17.5

766221

X MULTI Z

205/75R17.5

812426

X MULTI Z

215/75R17.5

188448

X MULTI D

215/75R17.5

346637

X LINE ENERGY T

215/75R17.5

430603

X MULTI T2

215/75R17.5

489407

X MULTI D

225/75R17.5

744200

X MULTI Z

225/75R17.5

831758

X MULTI D

235/75R17.5

200533

X MULTI T2

235/75R17.5

437825

X LINE ENERGY T

235/75R17.5

466076

X MULTI Z

235/75R17.5

541269

X LINE ENERGY T

245/70R17.5

365420

X MULTI T2

245/70R17.5

381955

X MULTI Z

245/70R17.5

452013

X MULTI D

245/70R17.5

473370

X MULTI D

265/70R17.5

183637

X MULTI Z

265/70R17.5

290128

XDW ICE GRIP

245/70R19.5

110535

XTE2

245/70R19.5

470513

X MULTI D

245/70R19.5

492211

X MULTI Z

245/70R19.5

856711

X MAXITRAILER

255/60R19.5

263466

X MAXITRAILER

255/60R19.5

855852

XTE2

265/70R19.5

178616

X MULTI D

265/70R19.5

302700

X LINE ENERGY T

265/70R19.5

305041

XDW ICE GRIP

265/70R19.5

430299

XTY2

265/70R19.5

897096

X MULTI Z

265/70R19.5

953680

XTA2 ENERGY

285/70R19.5

203153

X MULTI Z

285/70R19.5

245059

XTE2

285/70R19.5

452895

X MULTI D

285/70R19.5

778701

XZE2+

305/70R19.5

760293

XTA 2+ ENERGY

445/45R19.5

111884

X LINE ENERGY T

445/45R19.5

283767

XZL

10.00R20

110148

XZL

11.00R20

110062

XDY

12.00R20

109958

XZL

12.00R20

110132

XML

12.00R20

110259

XZY-2

12.00R20

110930

XML

14.00R20

109093

XS

14.00R20

109260

XZL+

14.00R20

323281

XZL

16.00R20

123357

X FORCE ZL

275/80R20

423311

X FORCE ZL

335/80R20

420813

XZL

365/80R20

110081

XZL

365/85R20

109374

XZL

395/85R20

110013

XML

395/85R20

110510

XZL 2

395/85R20

519331

XML

475/80R20

109723

XS

525/65R20.5

109421

XZL

24R21

110257

XZY

10R22.5

110249

XZY 3

11R22.5

231590

X MULTI D+

11R22.5

256387

X MULTI Z

11R22.5

323213

X INCITY Z

11R22.5

406803

XZY-2

12R22.5

110811

XDY 3

12R22.5

110831

X MULTI Z

12R22.5

522332

X MULTI D

12R22.5

900871

X WORKS HD Z

13R22.5

024128

XZL

13R22.5

109668

X WORKS HD D

13R22.5

134260

X WORKS HD D

13R22.5

140737

X WORKS D

13R22.5

175857

X WORKS Z

13R22.5

274977

X FORCE ZH

13R22.5

308831

XTY2

275/70R22.5

025215

XDW ICE GRIP

275/70R22.5

110576

X INCITY HL Z

275/70R22.5

163580

X MULTI Z

275/70R22.5

183553

X MULTI D

275/70R22.5

231405

XTA2 ENERGY

275/70R22.5

797139

X INCITY XZU

275/70R22.5

886547

X MULTI Z

275/80R22.5

507853

X MULTI D

275/80R22.5

551552

X LINE ENERGY Z

295/60R22.5

141045

X MULTI D

295/60R22.5

183666

X LINE ENERGY D

295/60R22.5

714989

X MULTIWAY 3D XDE

295/80R22.5

032054

XZA2 ENERGY

295/80R22.5

110973

XDW ICE GRIP

295/80R22.5

111557

X MULTI WINTER Z

295/80R22.5

211161

X WORKS Z

295/80R22.5

363450

X COACH XD

295/80R22.5

528007

XDY+

295/80R22.5

698845

XDA 2+ ENERGY

295/80R22.5

712725

X MULTI HD Z

295/80R22.5

730547

X MULTIWAY 3D XZE

295/80R22.5

768950

X INCITY Z

295/80R22.5

781874

X COACH Z

295/80R22.5

856291

X INCITY XZU 3+

295/80R22.5

978950

X INCITY Z

305/70R22.5

242671

XDE2+

305/70R22.5

613656

X MULTI Z

305/70R22.5

674919

X MULTI D

315/45R22.5

931280

X MULTI Z

315/60R22.5

195307

X LINE ENERGY Z

315/60R22.5

314674

X MULTI D

315/60R22.5

716751

X LINE ENERGY D

315/60R22.5

777127

XDW ICE GRIP

315/70R22.5

059976

X MULTI ENERGY D

315/70R22.5

258398

XFN 2

315/70R22.5

292701

X LINE ENERGY D2

315/70R22.5

495444

X LINE ENERGY Z2

315/70R22.5

553939

X MULTI Z

315/70R22.5

719814

X MULTI HD D

315/70R22.5

742556

X MULTI ENERGY Z

315/70R22.5

798717

X MULTI D

315/70R22.5

889899

X LINE ENERGY Z

315/70R22.5

952734

XFN 2+

315/80R22.5

091633

XTA

315/80R22.5

110558

XDW ICE GRIP

315/80R22.5

111548

X LINE ENERGY D

315/80R22.5

165338

X MULTIWAY 3D XDE

315/80R22.5

196211

X MULTI HD D

315/80R22.5

258778

X LINE ENERGY Z

315/80R22.5

465757

XZ ALL ROADS

315/80R22.5

598863

X FORCE ZH

315/80R22.5

668200

X WORKS Z

315/80R22.5

717107

X WORKS Z

315/80R22.5

762146

X WORKS HD D

315/80R22.5

817171

X WORKS HD Z

315/80R22.5

818714

X WORKS D

315/80R22.5

909337

X MULTIWAY 3D XZE

315/80R22.5

942658

X MULTI D

315/80R22.5

974239

X MULTI Z

315/80R22.5

485710

X MULTI Z

355/50R22.5

124164

X LINE ENERGY Z

355/50R22.5

928196

XFN 2

385/55R22.5

249702

X LINE ENERGY F

385/55R22.5

481323

X MULTI F

385/55R22.5

483739

X LINE ENERGY T

385/55R22.5

940464

X MULTI T2

385/55R22.5

988229

X MULTI T

385/65R22.5

112513

X LINE ENERGY F

385/65R22.5

130553

XTE 3

385/65R22.5

162527

XFN 2

385/65R22.5

233696

X WORKS T

385/65R22.5

315021

X MULTI Z

385/65R22.5

412086

X MULTI WINTER T

385/65R22.5

419618

X LINE ENERGY T

385/65R22.5

452658

X MULTIWAY HD XZE

385/65R22.5

811008

X MULTI HLZ

385/65R22.5

655562

X MULTI HLT

385/65R22.5

683606

XZY 3

385/65R22.5

952153

XTE2

425/65R22.5

110459

XZY 3

425/65R22.5

985879

XZL

445/65R22.5

110142

XZY 3

445/65R22.5

540020

X ONE XDU

455/45R22.5

110985

X ONE MAXITRAILER +

455/45R22.5

130572

X ONE MAXITRAILER +

455/45R22.5

624809

XONE INCITY D

495/45R22.5

705392

X ONE MULTI D

495/45R22.5

831881

XDL

12.00R24

144304

X WORKS D2

325/95R24

132299

X WORKS XD

325/95R24

477977

X WORKS Z2

325/95R24

674334

X WORKS XZ

325/95R24

877887

X FORCE ML

395/90R560

629878

X FORCE ZL

415/80R685

275224

XML

415/80R685

355963

X FORCE 2

415/80R685

7332