GALUTINIAMS „MICHELIN“ PRODUKTŲ VARTOTOJAMS SKIRTOS PROGRAMOS „Laimėk daugiau su Michelin“ SĄLYGOS

(toliau – „Sąlygos“)

 

§ 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Programą „Laimėk daugiau su Michelin“, toliau – „Programa“, rengia „Publicis Sp. z o.o.“, kurios buveinė yra Varšuvoje, Wołoska g. 9a, 02-586 Varšuva, registruota Varšuvos apylinkės teismo Valstybinio teismų registro XII ūkinio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 0000019700, PVM mokėtojo kodas 521-012-09-02, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 101.483,20 zlotų, toliau – „Organizatorius“.

 2. Programą Organizatorius rengia „Michelin Polska S.A.“, kurios buveinė yra Olštyne, Leonharda g. 9, 10-454 Olštynas, registruotos Olštyno apylinkės teismo Valstybinio teismų registro VIII ūkinio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 0000163137, PVM mokėtojo kodas 739-020-38-25, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 979.920.576,00 zlotai, visiškai apmokėtas, toliau – „Michelin“, užsakymu.

 3. Programa organizuojama Lietuvos teritorijoje.

 4. Programa vyksta nuo 2019-02-01 iki 2019-05-31.

 5. Dalyvavimo programoje tvarką apibrėžia Sąlygos.

 6. Dalyvavimas Programoje yra savanoriškas ir reiškia pritarimą Sąlygų nuostatoms. Dalyvis šalinamas iš Programos, jeigu savo veiksmais pažeidžia Sąlygų nuostatas, gerus papročius ar visuomenės moralės principus.

 7. Organizatorius praneša, kad vadovaujantis mokesčių teisės nuostatomis, pajamų mokesčio už iš ūkinės veiklos gaunamas pajamas mokėtojas yra pajamas gavęs asmuo. Akcijos dalyviai, kurių iš Akcijos gautos išmokos pripažįstamos ūkinės veiklos pajamomis, privalo sumokėti pajamų mokestį jų vykdomos ūkinės veiklos apmokestinimo tvarka Organizatorius praneša, kad Dalyviams neteikia jokios su mokesčiais susijusios informacijos.

 8. Programos tikslas nėra trukdyti kitiems subjektams, kurie siūlo prekes, atitinkančias „Michelin“ siūlomus produktus, patekti į rinką, ypač dalyvavimo Programoje sąlygos jokiu būdu nėra susijusios su kitų subjektų produktų pirkimu Programos metu ar jai pasibaigus

 

§ 2. DALYVIAI

 1. Programa skirta tik verslininkams – ūkinę veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, juridiniams asmenims ir juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, kuriems pagal įstatymą suteikiamas teisnumas, registruotiems „Michelin“ portale „MyAccount“ adresu https://myaccount.michelin.eu (toliau – „MyAccount portalas”) ir Programos metu savo vardu įsigijusiems „Michelin“ sunkvežimių padangų iš nurodytų „Michelin“ sunkvežimių padangų pardavimo vietų (toliau – „Pardavimo vietos“), teikiančių ir priežiūros paslaugas, kurių sąrašas skelbiamas tinklalapyje https://programa.transport.michelin.lt (toliau – „WWW tinklalapis“), ir įsipareigojusiems „Michelin“ sunkvežimių padangų programos sąlygomis įsigytas padangas pateikti bandymams, kaip numatyta Sąlygų § 4, toliau kartu vadinami „Dalyviais“, atskirai – „Dalyviu“.

 2. Programoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir „Michelin“ darbuotojai ir atstovai, įskaitant komercinius atstovus, taip pat šių asmenų šeimos narius. Šeimos nariais laikomi: tiesiosios aukštutinės, žemutinės linijų giminaičiai, broliai ir seserys, sutuoktiniai, sutuoktinių broliai ir seserys, sutuoktinių tėvai, artimieji giminaičiai ir įvaikiai.

 3. „Michelin“ ir Organizatorius neatsako už registruojantis „MyAccount“ portale Dalyvio pateiktus neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

 4. Programos Dalyviai sutinka, kad jų statusą „MyAccount“ portale tikrintų tretieji asmenys.

 5. Programos Dalyviai turi teisę įsigyti „Michelin“ sunkvežimių padangų Programos sąlygomis tik savo vykdomos ūkinės veiklos tikslams.

 

§ 3. PROGRAMOS TVARKA

 1. Programos tikslas – populiarinti toliau 3 punkte nurodytas „Michelin“ prekės ženklo sunkvežimių padangas, kurių sąrašas yra Sąlygų 1 priedas (toliau – „Michelin sunkvežimių padangos“), įsigytas akcijos metu iš Pardavimo vietų.

 2. Programa esmė yra ta, kad Dalyviai kaupia pinigines premijas už įsigytas „Michelin“ sunkvežimių padangas, kurioms taikoma Akcija, jeigu bent dvi įsigytas padangas pateikia bandymui / bandymams.

 3. Programos dalyvis privalo įsigyti bent 6 vienetus ir ne daugiau nei 36 vienetus „Michelin“ padangų.

 4. Įsigijus „Michelin“ padangas ir teigiamai pirkinį įvertinus Organizatoriui, t. y.:

  1. „Michelin“ sunkvežimių padangoms turi būti taikoma Programa, kaip nurodyta Sąlygų 1 priede,

  2. kiekviena sąskaita faktūra už „Michelin“ padangas turi atitikti formalius Programos reikalavimus:

   • - dalyvio duomenys turi būti teisingi ir atitikti nurodytus „MyAccount“ paskyroje,

   • - sąskaitos faktūros išrašymo data turi atitikti Akcijos sąlygas,

   • - pardavėjas turi būti nurodytas Pardavimo vietų sąraše,

   • - mažiausias sąskaitoje faktūroje nurodytas „Michelin“ padangų kiekis yra 6 vienetai,

  3. pridedama nuskenuota sąskaita faktūra turi būti išskaitoma,

  Dalyviui suteikiama piniginė Premija (toliau – „Premija“), kurios dydį lemia patvirtintos „Michelin“ padangos ratlankio skersmuo.

 5. Premijos dydis yra 25 EUR už 22,5’’ ar didesnio skersmens ir 15 EUR už kitų rūšių „Michelin“ sunkvežimių padangas.

 6. Dalyvio Premijos suminė vertė Programos metu sudaro verčių fondą (toliau – „Bendroji premija“), kuris išmokamas Dalyviui pasibaigus Programai, kaip numatyta toliau 7.e) punkte.

 7. Programa vykdoma, vadovaujantis toliau pateikiama tvarka:

  1. Programos metu Dalyvis privalo:

   1. registruotis „MyAccount“ portale (Dalyviai, neturintys aktyvios paskyros „MyAccount“ portale) adresu
    https://myaccount.michelin.eu (toliau – „MyAccount portalas”)

   2. arba prisijungti prie „MyAccount“ portalo (Dalyviai, kurie turi aktyvią paskyrą „MyAccount“ portale);

   3. patvirtinti Programos sąlygas, pasirinkus ir pažymėjus WWW tinklalapyje reikiamą žymimąjį langelį – „Susipažinau ir patvirtinu programos „Laimėk daugiau su Michelin“ sąlygas, ypač sutinku, kad išorinė bendrovė atliktų auditą, ir pateikti „Michelin“ sunkvežimių padangas bandymams.“;

   4. patvirtinti ir papildyti šiuos duomenis WWW tinklalapyje:

    1. Dalyvio pavadinimą,

    2. Dalyvio mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą (PVM k.),

    3. Dalyvio vykdomos ūkinės veiklos vietą (gatvę, miestą, pašto kodą),

    4. kontaktinius duomenis (vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą),

    5. Dalyvio įmonės banko sąskaitos duomenis (banko pavadinimą, sąskaitos numerį IBAN formatu, SWIFT kodą).

   5. Sutikti, kad „Michelin“ tvarkytų asmens duomenis pagal Sąlygų 6 skirsnyje nustatytas taisykles, interneto svetainėje WWW pasirenkant ir pažymint atitinkamą „žymimąjį langelį“;

   6. sutikti, kad nepriklausoma auditorių bendrovė atliktų auditą (kaip numatyta 3 § 9 dalyje);

   7. sutikti pateikti „Michelin“ padangas bandymams atlikti, kaip numatyta Sąlygų 4 §;

  2. Dalyvis nuo 2019-03-01 iki 2019-05-15 registruoja pirkimo sąskaitas faktūras informacinėje sistemoje adresu
   https://programa.transport.michelin.ltįkeldamas nuskenuotą pirkimo sąskaitą faktūrą.

  3. Dalyvis nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 15 d. per tinklalapį WWW atsiunčia Organizatoriui Dalyvio pasirašytą pareiškimą (skenuotą) dėl banko sąskaitos duomenų (numerio);

  4. Organizatorius patikrina informaciją, gautą iš Dalyvio, kurios pagrindu patvirtina arba atmeta sandorį (apie sandorio atmetimą ar patvirtinimą pranešama Dalyviui).

  5. Patvirtinus sandorį:
   1. Dalyviui skiriama Premija (apie tai Dalyviui pranešama Sąlygose nustatyta tvarka);

   2. Dalyvio Premijos fondas didinamas verte, kuri lygi patvirtintų įsigytų „Michelin“ padangų skaičiaus ir ankstesniame 5 punkte minimos Premijos vieneto vertės sandaugai;

  6. Organizatorius išmoka Dalyviui sumą, kuri atitinka Bendrosios premijos vertę, ne vėliau nei iki 2019-07-14. Išmoka mokama į Dalyvio banko sąskaitą, nurodytą registruojantis (3 skirsnio 7 (a) punkto IV (v) papunktis). Išmoka mokama pagal Organizatoriaus ar Organizatoriaus pavedimu veikiančio trečiojo asmens išrašoma kredito sąskaita.

  7. Organizatorius neatsako už sunkumus dėl Bendrosios premijos išmokėjimo, atsiradusius Dalyviui registruojantis Programoje pateikus neteisingus duomenis (ankstesnis 7.a) punktas).

 8. Pranešimas apie skirtą Premiją siunčiamas Dalyviui elektroninio pašto žinute adresu, kurį Dalyvis nurodė registruodamasis „MyAccount“ portale.

 9. „Michelin“ pasilieka teisę tikrinti dalyvavimo programoje „Laimėk daugiau su Michelin“ sąlygas, pasitelkęs nepriklausomą auditorių bendrovę, ir atlikti „Michelin“ sunkvežimių padangų bandymus.

 10. „Michelin“ ar Organizatoriui nustačius, kad Dalyvis pažeidžia Sąlygas arba Dalyvis imasi įstatymas ar geriems papročiams prieštaraujančių veiksmų:

 1. „Michelin“ turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos;

 2. „Michelin“ turi teisę atsisakyti išmokėti Premiją;

 3. „Michelin“ pasilieka teisę susigrąžinti visą išmokėtą Premiją.

 

§ 4. SU MICHELIN SUNKVEŽIMIŲ PADANGŲ BANDYMAIS SUSIJUSIOS PAREIGOS

 1. Programos „Laimėk daugiau su Michelin” Premijai gauti Dalyvis įsipareigoja savo naudojamoje transporto priemonėje / transporto priemonėse sumontuoti „Michelin“ sunkvežimių padangas ir sudaryti galimybę „Michelin“ atlikti ne mažiau nei dviejų įsigytų „Michelin“ padangų („Bandomosios padangos“) bandymą / bandymus ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo „Michelin“ sunkvežimių padangų pirkimo Programos sąlygomis dienos, t. y. atlikti veiksmus, būtinus sėkmingai atlikti Padangų bandymus ir surinkti duomenis apie bandymo (toliau – „Bandymas“) eigą, ypač:

 1. laikytis „Michelin“ sunkvežimių padangų naudojimo nurodymų;

 2. pateikti transporto priemonę / transporto priemones, kuriose sumontuotos „Michelin“ sunkvežimių padangos.

 1. Bandymas trunka ne trumpiau nei 1 (vienus) metus, skaičiuojant nuo „Michelin“ atstovo pirmojo apsilankymo, bet ne ilgiau nei 3 (trejus) metus (toliau – „Bandymo laikotarpis“).

 2. Bandymo laikotarpis nepriklauso nuo Sąlygų Programos 1 § 4 dalyje nurodytos trukmės.

 3. Jeigu Dalyvis kokiu nors būdu trukdo „Michelin“ atstovui atlikti su Bandymu susijusius veiksmus, ypač nepateikia „Michelin“ sunkvežimių padangų Bandymo rezultatams surinkti ar nepateikia duomenų, būtinų Bandymui atlikti, Organizatorius turi teisę reikalauti grąžinti Dalyviui išmokėtą Premiją Sąlygų 3 § nustatyta tvarka.

 

§ 5. REKLAMACIJŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Reklamacijas dėl Programos eigos galima teikti raštu, registruotuoju laišku adresu „Publicis Sp. z o.o.“, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, 14 dienų nuo reklamacijos priežasties atsiradimo, prirašius „Laimėk daugiau su Michelin – Reklamacija“. Reklamacijos pateikimo datą rodo registruotojo laiško su reklamacija išsiuntimo data.

 2. Reklamacijas dėl Programos eigos gali teikti tik Dalyviai.

 3. Rašytinėje reklamacijoje būtina nurodyti: Dalyvio vardą ir pavardę, tikslų jo adresą korespondencijai gauti, aprašyti ir nurodyti reklamacijos priežastį.

 4. Reklamacijas Organizatorius išnagrinėja per 14 dienų nuo jų įteikimo Organizatoriui dienos.

 5. Apie Organizatoriaus sprendimą Dalyviui pranešama per 14 dienų nuo reklamacijos išnagrinėjimo dienos registruotuoju laišku, kuris siunčiamas reklamacijoje nurodytu Dalyvio adresu.

 

§ 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Visus ginčus, kilusius dėl pareigų, susijusių su Programa, vykdymu, nagrinėja atitinkamas bendrosios kompetencijos teismas pagal Organizatoriaus būstinės vietą.

 2. Programai bei Dalyvių teisėms ir pareigoms vertinti taikytina Lenkijos teisė.

 3. Programos tvarką reglamentuoja tik Taisyklės ir galiojantys teisės aktai. Visa populiarinimo ir reklaminė medžiaga yra informacinio pobūdžio.

 4. Programos metu su Taisyklėmis galima susipažinti Organizatoriaus būstinėje, „Michelin S.A.“ Prekybos direkcijos būstinėje Varšuvoje, Domaniewska g. 28, 02-676 Varšuva, ir WWW tinklalapyje.

 5. Gerbdamas Dalyvių įgytas teises Organizatorius pasilieka teisę keisti Sąlygas ir apie tai pranešti WWW tinklalapyje ne vėliau nei prieš 3 dienas iki pakeitimų įsigaliojimo.

 6. Programos Dalyvių duomenys tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatomis (suvestinė redakcija – OL, 2014 m., Nr. 1182 ir pakeitimai, o nuo 2018 m. gegužės 25 d. vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. reglamento Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nuostatomis. Programos tikslams tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra „Michelin Polska S.A.“, kurios buveinė yra Olštyne (ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zofia.ramus@michelin.com el. pašto adresas [zofia.ramus@michelin.com], telefono numeris [48 601 629 425], registruota Olštyno apylinkės teismo Valstybinio teismų registro VIII ūkinio skyriaus tvarkomame Įmonių registre, reg. Nr. 0000163137. Asmens duomenys tvarkomi tik Programos rengimo tikslams, ypač „Michelin“ padangų bandymams atlikti ir reklamacijų teikimo procedūroms vykdyti, šia apimtimi: vardas ir pavardė, PVM mokėtojo kodas, vykdomos ūkinės veiklos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris. Pateiktus asmens duomenis duomenų valdytojas tvarko laikotarpį, kuris būtinas programai „Laimėk daugiau su Michelin“ rengti, įskaitant reklamacijų teikimo procedūras ir atsiskaitymą už mokesčius. Asmens duomenys teikiami laisva valia, bet juos būtina pateikti, jeigu norima dalyvauti Programoje. Duomenis pateikę asmenys turi teisę susipažinti su savo duomenimis, juos taisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, perkelti duomenis, teikti prieštaravimą, taip pat atsiimti sutikimą bet kuriuo metu, nedarant poveikio tvarkymo, kuris buvo atliekamas pagal sutikimą iki jo atšaukimo, teisėtumui. Valdytojas taip pat praneša apie teisę teikti skundą kompetentingai asmens duomenų apsaugos priežiūros įstaigai, jeigu būtų nuspręsta, kad su manimi susijusių asmens duomenų tvarkymas prieštarauja teisės aktams. Taip pat asmens duomenis anksčiau nurodyta apimtimi tvarko asmens duomenų valdytojo, kaip apibrėžtas Asmens duomenų apsaugos įstatymo 31 straipsnyje, o nuo 2018 m. gegužės 25 d. anksčiau minimo reglamento dėl asmens duomenų apsaugos 28 straipsnyje, užsakymu veikiantys subjektai, ypač „Publicis Sp. z o.o.“, kurios buveinė yra Varšuvoje (ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa).

 

1 priedas – Programoje dalyvaujančių naujų „Michelin“ prekės ženklo padangų sąrašas

Protektorius

Dydis

CAI

AGILIS

7.00 R 16

866065

X COACH HL Z

295/80 R 22,5

686727

X COACH XD

295/80 R 22,5

528007

X COACH Z TL

295/80 R 22,5

856291

X ENERGY XF

315/60 R 22,5

167684

X FORCE 2

415/80 R 685

733132

X FORCE ML

395/90 R 560

629878

X FORCE Z

325/85 R 16

881538

X FORCE ZH

315/80 R 22,5

668200

X FORCE ZL

275/80 R 20

423311

X FORCE ZL

335/80 R 20

420813

X FORCE ZL

415/80 R 685

703559

X INCITY HL Z

275/70 R 22,5

163580

X INCITY XZU

275/70 R 22,5

886547

X INCITY XZU 3+

295/80 R 22,5

978950

X INCITY Z

11 R 22,5

406803

X INCITY Z

305/70 R 22,5

242671

X INCITY Z

305/70 R 22,5

390949

X LINE ENERGY D

295/60 R 22,5

714989

X LINE ENERGY D

315/60 R 22,5

777127

X LINE ENERGY D

315/70 R 22,5

112867

X LINE ENERGY D

315/80 R 22,5

165338

X LINE ENERGY D2

315/70 R 22,5

495444

X LINE ENERGY F

385/55 R 22,5

481323

X LINE ENERGY F

385/65 R 22,5

130553

X LINE ENERGY T

215/75 R 17,5

430603

X LINE ENERGY T

235/75 R 17,5

466076

X LINE ENERGY T

245/70 R 17,5

365420

X LINE ENERGY T

265/70 R 19,5

305041

X LINE ENERGY T

385/55 R 22,5

940464

X LINE ENERGY T

385/65 R 22,5

452658

X LINE ENERGY T

445/45 R 19,5

283767

X LINE ENERGY Z

295/60 R 22,5

141045

X LINE ENERGY Z

315/60 R 22,5

314674

X LINE ENERGY Z

315/70 R 22,5

952734

X LINE ENERGY Z

315/80 R 22,5

465757

X LINE ENERGY Z

355/50 R 22,5

928196

X MAXITRAILER

205/65 R 17,5

980870

X MAXITRAILER

255/60 R 19,5

855852

X MULTI D

11 R 22,5

303274

X MULTI D

12 R 22,5

900871

X MULTI D

205/75 R 17,5

766221

X MULTI D

215/75 R 17,5

346637

X MULTI D

225/75 R 17,5

744200

X MULTI D

235/75 R 17,5

200533

X MULTI D

245/70 R 17,5

473370

X MULTI D

245/70 R 19,5

492211

X MULTI D

265/70 R 17,5

183637

X MULTI D

265/70 R 19,5

302700

X MULTI D

275/70 R 22,5

231405

X MULTI D

275/80 R 22,5

551552

X MULTI D

285/70 R 19,5

778701

X MULTI D

295/60 R 22,5

183666

X MULTI D

315/60 R 22,5

716751

X MULTI D

315/70 R 22,5

889899

X MULTI ENERGY D

315/70 R 22,5

895252

X MULTI ENERGY Z

315/70 R 22,5

798717

X MULTI F

385/55 R 22,5

483739

X MULTI F

385/65 R 22,5

354124

X MULTI HD

315/80 R 22,5

258778

X MULTI HD

315/70 R 22.5

742556

X MULTI T

245/70 R 17,5

460887

X MULTI T

385/65 R 22,5

594316

X MULTI T

425/65 R 22,5

888992

X MULTI T2

385/55 R 22,5

988229

X MULTI WINTER T

245/70 R 17,5

289890

X MULTI WINTER T

385/65 R 22,5

419618

X MULTI WINTER Z

295/80 R 22,5

211161

X MULTI Z

11 R 22,5

323213

X MULTI Z

12 R 22,5

522332

X MULTI Z

205/75 R 17,5

812426

X MULTI Z

215/75 R 17,5

188448

X MULTI Z

225/75 R 17,5

831758

X MULTI Z

235/75 R 17,5

541269

X MULTI Z

245/70 R 17,5

452013

X MULTI Z

245/70 R 19,5

856711

X MULTI Z

265/70 R 17,5

290128

X MULTI Z

265/70 R 19,5

953680

X MULTI Z

275/70 R 22,5

183553

X MULTI Z

275/80 R 22,5

507853

X MULTI Z

285/70 R 19,5

245059

X MULTI Z

305/70 R 22,5

674919

X MULTI Z

315/70 R 22,5

719814

X MULTIWAY 3D XDE

295/80 R 22,5

032054

X MULTIWAY 3D XDE

315/70 R 22,5

654313

X MULTIWAY 3D XDE

315/80 R 22,5

196211

X MULTIWAY 3D XZE

295/80 R 22,5

768950

X MULTIWAY 3D XZE

315/80 R 22,5

942658

X MULTIWAY HD XZE

385/65 R 22,5

811008

X MULTIWAY XD

295/60 R 22,5

147124

X MULTIWAY XD

315/60 R 22,5

499776

X ONE MAXITRAILER +

455/45 R 22,5

130572

X ONE MULTI D

495/45 R 22,5

831881

X ONE XDU

455/45 R 22,5

110985

X WORKS D

13 R 22,5

175857

X WORKS D

315/80 R 22,5

909337

X WORKS HD D

13 R 22,5

140737

X WORKS HD D

315/80 R 22,5

817171

X WORKS HD Z

13 R 22,5

024128

X WORKS HD Z

315/80 R 22,5

818714

X WORKS T

385/65 R 22,5

315021

X WORKS XZ

325/95 R 24

877887

X WORKS Z

13 R 22,5

274977

X WORKS Z

295/80 R 22,5

363450

X WORKS Z

315/80 R 22,5

717107

XDA 2+ ENERGY

295/60 R 22,5

069374

XDA 2+ ENERGY

295/80 R 22,5

712725

XDA 2+ ENERGY

315/60 R 22,5

458649

XDE2+

305/70 R 19,5

443859

XDE2+

305/70 R 22,5

613656

XDE2+

315/80 R 22,5

670813

XDW ICE GRIP

245/70 R 19,5

110535

XDW ICE GRIP

265/70 R 19,5

430299

XDW ICE GRIP

275/70 R 22,5

110576

XDW ICE GRIP

295/80 R 22,5

111557

XDW ICE GRIP

315/70 R 22,5

059976

XDW ICE GRIP

315/80 R 22,5

111548

XDY

12.00 R 20

109958

XDY 3

11 R 22,5

110830

XDY 3

12 R 22,5

110831

XFA2 ENERGY

385/55 R 22,5

341097

XFN 2

315/70 R 22,5

292701

XFN 2

385/55 R 22,5

249702

XFN 2

385/65 R 22,5

233696

XFN 2+

315/80 R 22,5

091633

XML

12.00 R 20

110259

XML

14.00 R 20

109093

XML

325/85 R 16

109683

XML

395/85 R 20

110510

XML

475/80 R 20

109723

XONE INCITY D

495/45 R 22,5

705392

XS

14.00 R 20

109260

XS

525/65 R 20,5

109421

XS

7,5.00 R 16

574848

XTA

315/80 R 22,5

110558

XTA

6.00 R 9

110234

XTA

7,5.00 R 15

110164

XTA

7.00 R 12

110244

XTA

8,25.00 R 15

110130

XTA 2+ ENERGY

445/45 R 19,5

111884

XTA2 ENERGY

275/70 R 22,5

797139

XTA2 ENERGY

285/70 R 19,5

203153

XTE 2+

215/75 R 17,5

139124

XTE 2+

235/75 R 17,5

151650

XTE 2+

245/70 R 17,5

032720

XTE 3

385/65 R 22,5

833312

XTE2

245/70 R 19,5

470513

XTE2

265/70 R 19,5

178616

XTE2

285/70 R 19,5

452895

XTE2

425/65 R 22,5

110459

XTE2

445/65 R 22,5

110502

XTE2

9,5 R 17,5

110939

XTE3

385/65 R 22,5

162527

XTY2

265/70 R 19,5

897096

XTY2

275/70 R 22,5

025215

XZA

10 R 17,5

109481

XZA

8,5 R 17,5

116111

XZA2 ENERGY

275/70 R 22,5

567254

XZA2 ENERGY

295/60 R 22,5

299752

XZA2 ENERGY

295/80 R 22,5

110973

XZA2 ENERGY

315/60 R 22,5

298471

XZA4

14.00 R 20

109298

XZE2

13 R 22,5

110655

XZE2+

275/70 R 22,5

611501

XZE2+

305/70 R 19,5

084531

XZH2 R

13 R 22,5

000401

XZL

10.00 R 20

110148

XZL

11.00 R 16

109142

XZL

11.00 R 20

110062

XZL

12.00 R 20

110132

XZL

13 R 22,5

109668

XZL

16.00 R 20

123357

XZL

24.00 R 21

110257

XZL

255/100 R 16

110650

XZL

275/80 R 20

109902

XZL

335/80 R 20

110247

XZL

365/80 R 20

110081

XZL

365/85 R 20

109374

XZL

395/85 R 20

110013

XZL

445/65 R 22,5

110142

XZL 2

395/85 R 20

519331

XZL+

14.00 R 20

323281

XZL+

14.00 R 20

323281

XZY

10 R 22,5

110249

XZY

9,5 R 17,5

109890

XZY 3

11 R 22,5

231590

XZY 3

385/65 R 22,5

952153

XZY 3

425/65 R 22,5

985879

XZY 3

445/65 R 22,5

540020

XZY-2

12 R 22,5

110811

XZY-2

12.00 R 20

110930

XZY*

7,5.00 R 16

110513