GALUTINIŲ „MICHELIN“ PRODUKTŲ NAUDOTOJŲ DALYVAVIMO PROGRAMOJE „GERIAUSIAS KELIAS – SU „MICHELIN X® MULTI™“ SĄLYGOS

(toliau – „Sąlygos“)

1 straipsnis. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Programą „Geriausias kelias – su „Michelin X® Multi™“, toliau –  „Programa“, rengia „Publicis“ Sp. z o.o., kurios buveinė yra Varšuvoje, Wołoska g. 9a, 02-586 Varšuva, registruota Varšuvos sostinės miesto apylinkės teismo XII Komercinių bylų skyriaus tvarkomame Valstybiniame teismų registre, reg. Nr. 0000019700, PVM mokėtojo kodas 521-012-09-02, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 10483,20 zlotų, toliau – „Organizatorius“.
 2. Programą Organizatorius rengia „Michelin Polska“ Sp. z o.o., kurios buveinė yra Olštyne, Leonharda g. 9, 10-454 Olštynas, registruotos Olštyno apylinkės teismo VIII Komercinių bylų skyriaus tvarkomame Valstybiniame teismų registre, reg. Nr. 0000873572, PVM mokėtojo kodas 739-020-38-25, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas – 979.920.576,00 zlotai, visiškai apmokėtas, toliau –  „Michelin“, užsakymu.
 3. Programa organizuojama Lietuvos teritorijoje.
 4. Programa vyksta nuo 2021 m. sausio 04 d. iki 2021 m. kovo 31 d.
 5. Dalyvavimo programoje tvarką apibrėžia Sąlygos.
 6. Dalyvavimas Programoje yra savanoriškas ir reiškia pritarimą Sąlygų nuostatoms. Dalyvis šalinamas iš Programos, jei Organizatoriaus arba „Michelin“ pagrįsta nuomone jis savo veiksmais pažeidžia įstatymus, Sąlygų nuostatas, gerus papročius ar visuomenės moralės principus.
 7. Organizatorius praneša, kad vadovaujantis mokesčių teisės nuostatomis, pajamų mokesčio už iš ūkinės veiklos gaunamas pajamas mokėtojas yra pajamas gavęs asmuo. Programos dalyviai, kurių iš Programos gautos išmokos pripažįstamos ūkinės veiklos pajamomis, privalo sumokėti pajamų mokestį jų vykdomos ūkinės veiklos apmokestinimo tvarka. Organizatorius praneša, kad Programos Dalyviams neteikia jokios su mokesčiais susijusios informacijos.
 8. Programos tikslas nėra trukdymas kitiems subjektams, kurie siūlo prekes, atitinkančias „Michelin“ siūlomus produktus, patekti į rinką, ypač dalyvavimo Programoje sąlygos jokiu būdu nėra susijusios su kitų subjektų produktų pirkimu Programos metu ar jai pasibaigus.

2 straipsnis. DALYVIAI

 1. Programa skirta tik verslininkams – ūkinę veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, juridiniams asmenims ir juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, kuriems pagal įstatymą suteikiamas teisnumas, registruotiems „Michelin“ portale „MyPortal“ adresu https://myportal.michelingroup.com (toliau – „MyPortal portalas”) ir Programos metu savo vardu įsigijusiems „Michelin X® Multi™“ padangų iš nurodytų „Michelin“ padangų pardavimo vietų (toliau – „Pardavimo vietos“), teikiančių ir serviso paslaugas, kurių sąrašas skelbiamas tinklalapyje https://programa.transport.michelin.lt (toliau – „WWW tinklalapis“), arba savo vardu įsigijusiems „Michelin X® Multi™“ padangų tiesiai iš „Michelin“, išskyrus padangas, įsigytas konkurso būdu arba pagal „Produkt & Service“ sutartis, sudarytas su padaliniu „Michelin Service & Solution“, ir įsipareigojusiems „Michelin X® Multi™“ padangų programos sąlygomis įsigytas padangas pateikti bandymams, kaip numatyta Sąlygų 4 straipsnyje, toliau kartu vadinami „Dalyviais“, o atskirai – „Dalyviu“.
 2. Programoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir „Michelin“ darbuotojai ir atstovai, įskaitant komercinius atstovus, taip pat šių asmenų šeimos narius. Šeimos nariais laikomi: tiesiosios aukštutinės, žemutinės giminystės linijų giminaičiai, broliai ir seserys, sutuoktiniai, sutuoktinių broliai ir seserys, sutuoktinių tėvai, artimieji giminaičiai ir įvaikiai.
 3. „Michelin“ ir Organizatorius neatsako už registruojantis „MyPortal“ portale Dalyvio pateiktus neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
 4. Programos Dalyviai sutinka, kad jų statusą „MyPortal“ portale tikrintų tretieji asmenys.
 5. Programos Dalyviai turi teisę įsigyti „Michelin X® Multi™“ padangų Programos sąlygomis tik savo vykdomos ūkinės veiklos tikslams.

3 straipsnis. PROGRAMOS TVARKA

 1. Programos tikslas – populiarinti toliau nurodytas naujas „Michelin“ prekės ženklo „ Michelin X® Multi™“ markės padangas, kurių sąrašas yra Sąlygų 1 priedas (toliau – „Michelin X® Multi™ padangos“), įsigytas akcijos metu iš Pardavimo vietų, kaip numatyta toliau 3 punkte.
 2. Programos metu Dalyviai kaupia pinigines premijas už įsigytas „Michelin“ padangas „ Michelin X® Multi™“, kurioms taikoma Programa, jei bent dvi įsigytas padangas pateikia bandymui / bandymams.
 3. Programos dalyvis privalo įsigyti bent 6 vienetus ir ne daugiau nei 36 vienetus „Michelin X® Multi™“ padangų.
 4. Programa yra kiekybiškai ribota ir taikoma individualiai kiekvienai Pardavimo vietai, tai reiškia, kad tokioje Pardavimo vietoje perkant „Michelin X® Multi™“ padangas, teisę į premiją suteikiančių registracijų skaičius yra ribotas. Programą Dalyvių nupirktų „Michelin X® Multi™“ padangų kiekis negali viršyti pagal Programą tame punkte parduotų „Michelin X® Multi™“ padangų kiekio, kurį atitinkamas punktas įsigyto tiesiai iš „Michelin“ laikotarpiu nuo 2021m. sausio 04 d. iki 2021 m. kovo 31 d.
 5. Įsigijus „„Michelin X® Multi™“ padangas ir Organizatoriui tinkamai patvirtinus pirkinį, t. y.:
  1. „Michelin X® Multi™“ padangoms turi būti taikoma Programa, kaip nurodyta Sąlygų 1 priede,
  2. visos sąskaitos faktūros už „Michelin X® Multi™“ padangas turi atitikti formalius Programos reikalavimus:
   • dalyvio duomenys turi būti teisingi ir atitikti nurodytus portale „MyPortal“,
   • sąskaitos faktūros išrašymo data turi atitikti Programos vykdymo laikotarpį,
   • pardavėjas turi būti nurodytas Pardavimo vietų sąraše,
   • mažiausias sąskaitoje faktūroje nurodytas „Michelin X® Multi™“ padangų kiekis yra 6 vienetai,   
  3. pridedama sąskaitos faktūros kopija turi būti įskaitoma,

   Dalyviui suteikiama piniginė Premija (toliau – „Premija“), kurios dydį lemia įsigytos „„Michelin X® Multi™“ padangos ratlankio skersmuo, atsižvelgiant į aukščiau esantį 4 punktą, iki šiam punktui skirtų registracijų skaičiaus limito, pagal iš „Michelin“ kiekvienos Pardavimo vietos nupirktų padangų kiekį.
 6. Premijos dydis yra:

a. 25 EUR (dvidešimt penki eurai) už 22,5’’ skersmens „Michelin X® Multi™“ padangas;

b. 15 EUR (penkiolika eurų) už mažesnio nei 22,5’’ skersmens „Michelin X® Multi™“ padangas.

 1. Dalyvio Premijos suminė vertė Programos metu sudaro verčių fondą (toliau – „Bendroji premija“), kuris Dalyviui išmokamas pasibaigus Programai, kaip numatyta toliau 8.e) punkte.
 2. Programa vykdoma, vadovaujantis toliau pateikiama tvarka:
  1. Programos metu Dalyvis privalo:
   1. registruotis portale „MyPortal“ (Dalyviai, neturintys aktyvios paskyros „MyPortal“ portale), adresu https://myportal.michelingroup.com;
   2. arba prisijungti prie „MyPortal“ portalo (Dalyviai, kurie turi aktyvią paskyrą „MyPortal“ portale);
   3. patvirtinti Programos sąlygas, pasirinkus ir pažymėjus WWW tinklalapyje atitinkamą langelį „check box“ (žymimąjį langelį) – „Susipažinau ir patvirtinu programos „Geriausias kelias – su „Michelin X® Multi™“ sąlygas, taip pat sutinku, kad išorinė bendrovė atliktų auditą, taip pat pateikti „Michelin X® Multi™“ padangas bandymams.;
   4. patvirtinti ir papildyti šiuos duomenis WWW tinklalapyje:
    1. Dalyvio pavadinimą,
    2. Dalyvio mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (PVM k.),
    3. Dalyvio vykdomos ūkinės veiklos vietą (gatvę, miestą, pašto kodą),
    4. kontaktinius duomenis (vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą),
    5. Dalyvio įmonės banko sąskaitos duomenis (banko pavadinimą, sąskaitos numerį IBAN formatu, SWIFT kodą).
    6. Sutikti, kad „Michelin“ tvarkytų asmens duomenis pagal Sąlygų 6 skirsnyje nustatytas taisykles, interneto svetainėje WWW pasirenkant ir pažymint atitinkamą langelį „check box“ (žymimąjį langelį);
    7. sutikti, kad nepriklausoma auditorių bendrovė atliktų auditą (kaip numatyta 3 straipsnio 10 dalyje);
    8. sutikti pateikti „Michelin X® Multi™“ padangas bandymams atlikti, kaip numatyta Sąlygų 4 straipsnyje;
   5. Dalyvis nuo 2021 m. sausio 11 d. iki 2021 m. balandžio 15 d. registruoja pirkimo sąskaitas faktūras informacinėje sistemoje adresu https://programa.transport.michelin.lt įkeldamas nuskenuotą pirkimo sąskaitą faktūrą.
  2.  
  3. Dalyvis nuo 2021 m. sausio 11 d. iki 2021 m. balandžio 15 d. per WWW tinklalapį atsiunčia Organizatoriui Dalyvio pasirašytą pareiškimą (skenuotą) dėl banko sąskaitos duomenų (numerio);
  4. Organizatorius patikrina informaciją, gautą iš Dalyvio, kurios pagrindu patvirtina arba atmeta sandorį (apie sandorio atmetimą ar patvirtinimą pranešama Dalyviui).
  5. Patvirtinus sandorį:
   1. Dalyviui skiriama Premija (apie tai Dalyviui pranešama Sąlygose nustatyta tvarka);
   2. Dalyvio Premijos fondas padidinamas verte, kuri lygi patvirtintų įsigytų „Michelin X® Multi™“ padangų skaičiaus ir ankstesniame 6 punkte minimos Premijos vieneto vertės sandaugai;
  6. Organizatorius išmoka Dalyviui sumą, kuri atitinka Bendrosios premijos vertę, ne vėliau nei iki 2021 m. balandžio 30 d. Išmoka mokama į Dalyvio banko sąskaitą, nurodytą registruojantis (Sąlygų 3 straipsnio 8a punkto IV (v) papunktis). Išmoka mokama pagal Organizatoriaus ar Organizatoriaus pavedimu veikiančio trečiojo asmens išrašytą kredito avizą.
  7. Organizatorius neatsako už Bendrosios premijos išmokėjimo sunkumus, atsiradusius dėl Dalyvio pateiktų neteisingų duomenų registruojantis Programoje (ankstesnis 8a) punktas).\
 3. Pranešimas apie skirtą Premiją siunčiamas Dalyviui elektroninio pašto žinute, adresu, kurį Dalyvis nurodė registruodamasis „MyPortal“ portale.
 4. „Michelin“ pasilieka teisę tikrinti dalyvavimo programoje „Geriausias kelias – su „Michelin X® Multi™“ sąlygas, pasitelkęs nepriklausomą auditorių bendrovę, ir atlikti „Michelin X® Multi™“ padangų bandymus.
 5. „Michelin“ ar Organizatoriui nustačius, kad Dalyvis pažeidžia Sąlygas arba Dalyvis imasi įstatymams ar geriems papročiams prieštaraujančių veiksmų:
  1. „Michelin“ pasilieka teisę susigrąžinti visą išmokėtą Premiją.
  2. „Michelin“ turi teisę atsisakyti išmokėti Premiją;
  3. „Michelin“ turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos;

4 straipsnis. SU „MICHELIN“ SUNKVEŽIMIŲ PADANGŲ BANDYMAIS SUSIJUSIOS PAREIGOS

 1. Programos Premijai gauti Dalyvis įsipareigoja savo naudojamoje transporto priemonėje / transporto priemonėse sumontuoti „Michelin X® Multi™“ padangas ir sudaryti galimybę „Michelin“ atlikti ne mažiau nei dviejų įsigytų „Michelin X® Multi™“ padangų (toliau – „Bandomosios padangos“) bandymą / bandymus ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo „Michelin X® Multi™“ padangų pirkimo pagal Programos sąlygas dienos, t. y. atlikti veiksmus, būtinus sėkmingiems Padangų bandymams ir duomenų apie bandymus (toliau – „Bandymas“) surinkimui, ypač:
  1. laikytis „Michelin X® Multi™“ padangų naudojimo nurodymų;
  2. pateikti transporto priemonę / transporto priemones, kuriose sumontuotos „Michelin X® Multi™“ padangos.
 2. Bandymas trunka ne trumpiau nei 1 (vienus) metus, skaičiuojant nuo „Michelin“ atstovo pirmojo apsilankymo, bet ne ilgiau nei 3 (trejus) metus.
 3. 2 punkte minėtas bandymo laikotarpis nepriklauso nuo Sąlygų Programos 1 straipsnio 4 dalyje nurodytos trukmės.
 4. Jei Dalyvis kokiu nors būdu trukdo „Michelin“ atstovui atlikti su Bandymu susijusius veiksmus, ypač nepateikia „Michelin X® Multi™“ padangų Bandymo rezultatams surinkti ar nepateikia duomenų, būtinų Bandymui atlikti, Organizatorius turi teisę reikalauti grąžinti Dalyviui išmokėtą Premiją Sąlygų 3 straipsnyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis. REKLAMACIJŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Reklamacijas dėl Programos eigos galima teikti raštu, registruotuoju laišku adresu „Publicis“ Sp. z o.o., Wołoska g. 9a, 02-583 Varšuva, per 14 dienų nuo reklamacijos priežasties atsiradimo, su prierašu „Geriausias kelias – su „Michelin X® Multi™“ – Reklamacija“. Reklamacijos pateikimo datą atitinka registruotojo laiško su reklamacija išsiuntimo data.
 2. Reklamacijas dėl Programos eigos gali teikti tik Dalyviai.
 3. Rašytinėje reklamacijoje būtina nurodyti: Dalyvio vardą ir pavardę, tikslų jo adresą korespondencijai gauti, aprašyti ir nurodyti reklamacijos priežastį.
 4. Reklamacijas Organizatorius išnagrinėja per 14 dienų nuo jų įteikimo Organizatoriui dienos.
 5. Apie Organizatoriaus sprendimą Dalyviui pranešama per 14 dienų nuo reklamacijos išnagrinėjimo dienos registruotu laišku, kuris siunčiamas reklamacijoje nurodytu Dalyvio adresu.

6 straipsnis. ASMENS DUOMENYS

 1. Dalyvių asmens duomenys, pateikti registracijos metu, bus tvarkomi asmens duomenų valdytojo pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, gavus Dalyvio sutikimą, programos vykdymo tikslais, t. y. siekiant:
  1. patikrinti iš Dalyvio gautus duomenis, kuriais remdamasis Organizatorius patvirtins arba atmes atitinkamą pirkimo operaciją, suteikiančią teisę į Premiją;
  2. išmokėti Premiją, į kurią dalyvis turės teisę Programos Sąlygomis;
  3. nagrinėti galimus skundus;
  4. taip pat skelbti interneto tinklapiuose kurie yra skirti Programai;

   –  kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.
 2. Dalyvių asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tikslais, susijusiais su teisėtais asmens duomenų valdytojo interesais, t. y. informacijos archyvavimo tikslais (patvirtinimui), jei atsirastų teisinis poreikis įrodyti faktus, siekiant pateikti ar pagrįsti reikalavimą ar apsiginti nuo galimų ieškinių, taip pat siekiant ištirti klientų pasitenkinimą ir nustatyti paslaugų kokybę, kaip numatyta Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatose, t. y. 6 str. 1 d. f) p.
 3. Siekiant įgyvendinti Dalyvio asmens duomenų rinkimo tikslus, bus renkami duomenys, apimantys identifikavimo, adreso ir vykdomo veiklos duomenis, visų pirma vardas ir pavardė, PVM mokėtojo kodas arba asmens kodas, vykdomos ekonominės veiklos pavadinimas ir adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris (banko pavadinimas, sąskaitos numeris IBAN formatu, SWIFT kodas), mokesčių inspekcijos skyriaus pavadinimas ir adresas, atsiskaitymo būdas ir kiti duomenys, pateikti WWW tinklalapyje arba „MyPortal“.
 4. Dalyvis taip pat gali sutikti gauti registracijos metu pateiktu el. pašto adresu „Michelin“ komercinę informaciją, kaip numatyta Įstatymo dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 10 str. 2 d.
 5. Asmens duomenų valdytojas yra „Michelin Polska“ Sp. z o.o., kurios buveinė Olštyne, Leonharda g. 9, 10-454 Olštynas, registruota Olštyno m. apylinkės teismo tvarkomame Valstybiniam teismų registre, reg. Nr. 0000873572, el. pašto adresas Kontakt_IODO@michelin.com.
 6. Norint gauti informacijos apie „Michelin“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, su duomenų valdytoju galima susisiekti elektroninio pašto adresu Kontakt_IODO@michelin.com.
 7. Juridinių asmenų ar organizacinių vienetų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju dalyvavimas Programoje ir savanoriškas minėtų subjektų atstovo duomenų, nurodytų 3 dalyje, pateikimas reiškia, kad tokie duomenys neturi būti laikomi komercine paslaptimi, kaip apibrėžta Kovos su nesąžininga konkurencija įstatymo 11 str. 2 d. (2019 m. gegužės 16 d. Lenkijos oficialusis leidinys Valstybės Žinios („Dziennik Ustaw“), 1010 p.).
 8. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi visą Programos laikotarpį, įskaitant laikotarpį, reikalingą    galimiems skundams nagrinėti, arba tol, kol Dalyvis nepareiškia prieštaravimo dėl jo duomenų tvarkymo arba kol jis neatšaukia sutikimo dėl savo asmens duomenis tvarkymo.
 9. Kad dalyvautų programoje, Dalyvis pateikia savo asmens duomenis laisva valia, tačiau tai yra būtina siekiant joje dalyvauti.
 10. Asmens duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.
 11. Asmens duomenys nebus tvarkomi automatiškai, įskaitant profiliavimą.
 12. Be to „Michelin” praneša, kad asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitoms „Michelin“ grupės įmonėms, laikantis Grupėje galiojančių įmonėms privalomų taisyklių, kurių nuostatų laikosi visos „Michelin“ grupės įmonės.
 13. Papildomai „Michelin” praneša, kad Platintojų asmens duomenys yra atskleidžiami remiantis atitinkamu susitarimu dėl asmens duomenų perdavimo tvarkyti įmonei „Publicis“ Sp. z o.o., kurios buveinė Varšuvoje (Wołoska g. 9A, 02-583 Varšuva), pirmiau nurodytais tikslais ir apimtimi. Patikėjus asmens duomenų tvarkymą bus atsižvelgiama į būtinas saugumo priemones.
 14. Asmenys, perdavę savo asmens duomenis, turi teisę į prieigą prie savo asmens duomenų, teisę pataisyti savo duomenis, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę atšaukti sutikimą bet kuriuo momentu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 15. Be to, „Michelin“ primena apie teisę pateikti skundą duomenų apsaugos inspekcijos pirmininkui arba kitai kompetentingai asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei Dalyvis mano, kad su juo susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia įstatymus, įskaitant Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.
 16. Prašymus, susijusius su jūsų teisių vykdymu, siųskite el. pašto adresu Kontakt_IODO@michelin.com. „Michelin“ turi teisę imtis veiksmų, kad identifikuotų asmenį, prieš jam naudojantis savo teisėmis.

7 straipsnis. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visus ginčus, kilusius dėl pareigų, susijusių su Programa, vykdymu, nagrinėja atitinkamas bendrosios kompetencijos teismas pagal Organizatoriaus būstinės vietą.
 2. Programai bei Dalyvių teisėms ir pareigoms vertinti taikytina Lenkijos teisė.
 3. Programos tvarką reglamentuoja tik Sąlygos ir galiojantys teisės aktai. Visa populiarinimo ir reklaminė medžiaga yra informacinio pobūdžio.
 4. Programos metu su Sąlygomis galima susipažinti Organizatoriaus būstinėje, „Michelin Polska“ Sp. z o.o. Prekybos direkcijos būstinėje Varšuvoje, Domaniewska g. 28, 02-676 Varšuva, WWW tinklalapyje ir „MyPortal“.
 5. Gerbdamas Dalyvių įgytas teises Organizatorius pasilieka teisę keisti Sąlygas ir apie tai pranešti WWW tinklalapyje ir „MyPortal“, ne vėliau nei prieš 3 dienas iki pakeitimų įsigaliojimo.

 

PROGRAMOS „GERIAUSIAS KELIAS – SU „MICHELIN X® MULTI™“ SĄLYGŲ 1 priedas. Naujų „Michelin X® Multi™“ padangų sąrašas

CAI

Protektorius

Dydis

Premija

116115

XZT

8.5R17.5

15 €

110939

XTE2

9.5R17.5

15 €

428088

X MULTI T2

205/65R17.5

15 €

766221

X MULTI D

205/75R17.5

15 €

812426

X MULTI Z

205/75R17.5

15 €

188448

X MULTI Z

215/75R17.5

15 €

346637

X MULTI D

215/75R17.5

15 €

489407

X MULTI T2

215/75R17.5

15 €

744200

X MULTI D

225/75R17.5

15 €

831758

X MULTI Z

225/75R17.5

15 €

200533

X MULTI D

235/75R17.5

15 €

437825

X MULTI T2

235/75R17.5

15 €

541269

X MULTI Z

235/75R17.5

15 €

381955

X MULTI T2

245/70R17.5

15 €

452013

X MULTI Z

245/70R17.5

15 €

473370

X MULTI D

245/70R17.5

15 €

183637

X MULTI D

265/70R17.5

15 €

290128

X MULTI Z

265/70R17.5

15 €

470513

XTE2

245/70R19.5

15 €

492211

X MULTI D

245/70R19.5

15 €

856711

X MULTI Z

245/70R19.5

15 €

263466

X MAXITRAILER

255/60R19.5

15 €

855852

X MAXITRAILER

255/60R19.5

15 €

178616

XTE2

265/70R19.5

15 €

302700

X MULTI D

265/70R19.5

15 €

953680

X MULTI Z

265/70R19.5

15 €

245059

X MULTI Z

285/70R19.5

15 €

452895

XTE2

285/70R19.5

15 €

778701

X MULTI D

285/70R19.5

15 €

443859

XDE2+

305/70R19.5

15 €

760293

XZE2+

305/70R19.5

15 €

256387

X MULTI D+

11R22.5

25 €

323213

X MULTI Z

11R22.5

25 €

522332

X MULTI Z

12R22.5

25 €

900871

X MULTI D

12R22.5

25 €

183553

X MULTI Z

275/70R22.5

25 €

231405

X MULTI D

275/70R22.5

25 €

507853

X MULTI Z

275/80R22.5

25 €

551552

X MULTI D

275/80R22.5

25 €

032054

X MULTIWAY 3D XDE

295/80R22.5

25 €

183666

X MULTI D

295/60R22.5

25 €

211161

X MULTI WINTER Z

295/80R22.5

25 €

730547

X MULTI HD Z

295/80R22.5

25 €

768950

X MULTIWAY 3D XZE

295/80R22.5

25 €

174552

X MULTI HL Z

305/70R22.5

25 €

204405

X MULTI D

305/70R22.5

25 €

613656

XDE2+

305/70R22.5

25 €

674919

X MULTI Z

305/70R22.5

25 €

195307

X MULTI Z

315/60R22.5

25 €

196211

X MULTIWAY 3D XDE

315/80R22.5

25 €

258398

X MULTI ENERGY D

315/70R22.5

25 €

258778

X MULTI HD D

315/80R22.5

25 €

485710

X MULTI Z

315/80R22.5

25 €

716751

X MULTI D

315/60R22.5

25 €

719814

X MULTI Z

315/70R22.5

25 €

742556

X MULTI HD D

315/70R22.5

25 €

798717

X MULTI ENERGY Z

315/70R22.5

25 €

889899

X MULTI D

315/70R22.5

25 €

931280

X MULTI D

315/45R22.5

25 €

942658

X MULTIWAY 3D XZE

315/80R22.5

25 €

974239

X MULTI D

315/80R22.5

25 €

690253

X MULTI ENERGY Z

315/80R22.5

25 €

616569

X MULTI ENERGY D

315/80R22.5

25 €

124164

X MULTI Z

355/50R22.5

25 €

112513

X MULTI T

385/65R22.5

25 €

162527

XTE 3

385/65R22.5

25 €

412086

X MULTI Z

385/65R22.5

25 €

419618

X MULTI WINTER T

385/65R22.5

25 €

483739

X MULTI F

385/55R22.5

25 €

655562

X MULTI HL Z

385/65R22.5

25 €

683606

X MULTI HL T

385/65R22.5

25 €

811008

X MULTIWAY HD XZE

385/65R22.5

25 €

988229

X MULTI T2

385/55R22.5

25 €

130572

X ONE MAXITRAILER +

455/45R22.5

25 €

624809

X ONE MAXITRAILER +

455/45R22.5

25 €

831881

X ONE MULTI D

495/45R22.5

25 €